Skip to content

Zahájeno 3. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce


 
Pchjongjang 16. června čučche 110 (2021) (KCNA) – 15. června bylo zahájeno 3. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce za velké pozornosti a očekávání členů celé strany a lidu celé země, kteří udržují vysokého bojovného ducha, vzdorujíce mnohonásobným obtížím při postupu po cestě zvolené historickým 8. sjezdem strany.

Ústřední výbor KSP svolal toto plénum za účelem shrnutí průběžných výsledků provádění hlavních politik strany a státu v roce 2021, přijatých na 2. plénu 8. Ústředního výboru strany k řešení naléhavých problémů v hospodářství a životě lidu a k projednání otázek silného a správného pokroku práce státu v souladu se současnou situací.

Práci pléna řídil generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.

 

 

Kromě členů ústředního řídícího orgánu strany se pléna zúčastnili jako pozorovatelé také pracovníci oddělení Ústředního výboru strany, funkcionáři ministerstev, ústředních orgánů a orgánů ozbrojených sil a vyšší funkcionáři řídících orgánů provincií a měst, okresů a komplexů.

Na plénu soudruh generální tajemník vysoce ocenil, že ode dne, kdy celá strana přesně definovala plán práce pro první rok provádění závěrů sjezdu strany a začala jej uskutečňovat, bylo dosaženo pozitivních úspěchů ve stranických a státních záležitostech a stoupá revoluční nadšení našeho lidu.

Uvedl, že od začátku tohoto roku se subjektivní a objektivní podmínky revolučního boje zhoršily, ale ekonomika země jako celek se zotavuje. Za období první poloviny roku byl plán celkové průmyslové výroby splněn na 144 % a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku na 125 % a došlo také k výraznému nárůstu skutečného množství zboží.

Soudruh generální tajemník zdůraznil, že v současné době čelíme různým obtížím a překážkám, kvůli kterým se při provádění státního plánu a politických úkolů objevila řada nedostatků. Zejména v zemědělské oblasti nebyl kvůli škodám způsobeným tajfuny v loňském roce splněn plán produkce obilí, v důsledku čehož je nyní potravinová situace lidu napjatá a je třeba přijmout na současném plénu aktivní opatření k vyřešení tohoto problému.

Soudruh generální tajemník konstatoval, že nyní je nejvyšší čas k plnému projevení nezdolného revolučního ducha a bojových rysů soběstačnosti a oddaného překonávání obtíží, což je příznačné pro korejskou revoluci. Poznamenal, že přijmout důsledná opatření pro nepostradatelné plnění politických úkolů letošního roku dalším zvyšováním vysokého bojového ducha celé strany a všeho lidu je hlavním cílem svolání tohoto pléna.

Vážený soudruh generální tajemník navrhl body programu, které budou projednány na plenárním zasedání: Shrnutí výsledků uplatňování hlavních státních politik první poloviny roku a přijetí vhodných opatření; soustředění všech sil na zemědělství v letošním roce; důkladné zvládnutí zdlouhavé mimořádné protiepidemické situace; analýza současné mezinárodní situace a odpovídajícího kursu naší strany; stabilizace a zlepšení života lidu; zlepšení a posílení politiky strany ve výchově dětí; organizační otázky.

Členové Ústředního výboru strany jednomyslně schválili navržené body pořadu jednání.

 

 

Plénum projednalo první bod pořadu jednání. Byly předloženy reálné údaje o stavu plnění hlavních politických úkolů první poloviny roku a o otázkách, k nimž je třeba přijmout naléhavá opatření na stranické i státní úrovni. Člen prezídia politbyra ÚV KSP a předseda vlády KLDR soudruh Kim Tok Hun podal podrobnou zprávu o stavu plnění politických úkolů stanovených pro hospodářskou oblast v letošním roce. Náčelník generálního štábu Korejské lidové armády soudruh Pak Čong Čchon podal podrobnou zprávu o práci lidové armády a vedoucí oddělení Ústředního výboru strany soudruh Kim Če Rjong zprávu o stavu boje proti protisocialistickým a nesocialistickým jevům.

Soudruh generální tajemník přednesl důležitou závěrečnou řeč k otázkám uvedeným v prvním bodě pořadu jednání. Analyzoval a shrnul stav práce každého odvětví a jednotky národního hospodářství v první polovině roku a stanovil úkoly a způsoby, jak odvětví dosáhnou skutečné změny a rozvoje a připraví pevnou záruku plnění pětiletého plánu.

Plénum projednalo druhý bod pořadu jednání. Vedoucí oddělení Ústředního výboru strany soudruh Ri Čchol Man podrobně informoval o aktuálním stavu zemědělství. Vážený soudruh generální tajemník řekl, že vynikající správa zemědělství je nejdůležitějším a primárním bojovým úkolem naší strany a státu v současné době pro vytvoření stabilního života lidu a úspěšné urychlení socialistické výstavby. Dodal, že ve světle poučení z loňského roku a nepříznivých podmínek letošního roku je třeba soustředit všechny síly strany a lidu na zemědělství.

 

 

Jako třetí bod pořadu jednání byla projednána otázka důkladné přípravy na mimořádnou protiepidemickou situaci s předpokládaným dlouhodobým charakterem. Vážený soudruh generální tajemník po vyslechnutí analýzy současného stavu mimořádné protiepidemické práce státu jasně zdůraznil prioritní úkoly, které musí být řešeny na celostátní úrovni v souladu s podmínkami dalšího zhoršování globální zdravotní krize způsobené zhoubným virem.

Soudruh generální tajemník uvedl, že prodloužená mimořádná protiepidemické situace znamená zpřísnění maximální ostražitosti a přísného dodržování disciplíny ve státní mimořádné protiepidemické práci a současně dlouhotrvající boj za celkové udržení hospodářství a zajištění potravin, oděvů a bydlení pro lid. Stanovil úkoly pro dokonalé udržení státní protiepidemické připravenosti v souladu se současnými podmínkami a pečlivou organizaci příslušné hospodářské práce v předních ekonomických orgánech v nepříznivém prostředí mimořádné protiepidemické práce.

Zároveň zdůraznil potřebu zaměřit primární úsilí stranických organizací a správních orgánů na včasné a uspokojivé řešení životně důležitých potřeb lidu a přijal revoluční opatření ke zvýšení výroby v oblastech přímo souvisejících se životem lidu, včetně lehkého průmyslu a rybolovu.

Účastníci vážně diskutují o problémech se společným odhodláním rozhodně splnit úkoly ve svých oborech a jednotkách, majíce hluboko v srdcích obsah důležitého závěrečného projevu váženého soudruha generálního tajemníka.

Plenární zasedání pokračuje.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp