Skip to content

Zahájena 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce

 

Příležitost k dosažení nového pokroku v posilování celé strany a budování socialismu

Konferenci řídí generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh KIM ČONG UN

 
Pchjongjang 7. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce byla zahájena v Pchjongjangu 6. dubna za velkého zájmu a očekávání všech členů strany a všeho lidu při provádění nové strategické linie a bojové politiky budování socialismu stanovené na 8. sjezdu KSP a na 2. plenárním zasedání 8. Ústředního výboru strany.

Na 6. konferenci tajemníků buněk KSP budou komplexně analyzovány výsledky práce tajemníků buněk strany od 5. konference a diskutovány úkoly a vyplývající z radikálního zlepšení a posílení práce buněk strany v současnosti a praktické způsoby jejich plnění.

Konference se zúčastnili především vzorní tajemníci strany z výrobních závodů, jakož i tajemníci z různých odvětví a funkcionáři strany z ústředí a místních výborů.

Během uvítacího pochodu vstoupil na tribunu soudruh generální tajemník Korejské strany práce, aby řídil práci konference.

Místa na tribuně dále zaujali člen prezídia politbyra ÚV KSP a tajemník pro organizační záležitosti ÚV strany soudruh Čo Jong Won, tajemníci ÚV strany soudruzi Čong Sang Hak a Ri Il Hwan, náčelník Generálního politbyra Korejské lidové armády soudruh Kwon Jong Džin, vedoucí oddělení ÚV strany soudruzi Kim Če Rjong, O Il Džong a Ho Čchol Man a vedoucí funkcionáři ústředí a místních výborů strany.

Vážený soudruh generální tajemník přednesl úvodní projev 6. konference tajemníků buněk KSP. Zdůraznil, že posílení celé strany posílením základních organizací je mimořádným a originálním principem budování strany a hrdou tradicí naší strany. Vyzdvihl úkol tajemníků buněk strany a důležitost posílení buněk, jakož i záměr Ústředního výboru strany, který věnuje stejnou mimořádnou pozornost konferenci tajemníků buněk jako sjezdu strany, a účel svolání konference.

Soudruh generální tajemník vyjádřil přesvědčení, že tato konference poslouží jako významný okamžik pro další posílení základů strany, posílení našich revolučních řad v neporazitelné, dosažení radikálního obratu v provádění závěrů sjezdu strany a budování socialismu a prohlásil 6. konferenci tajemníků buněk KSP za zahájenou.

Na zasedání přednesl člen prezídia politbyra ÚV KSP, tajemník pro organizační záležitosti Ústředního výboru strany soudruh Čo Jong Won zprávu „Dalším zvyšováním bojeschopnosti a bojových sil buněk strany jistě a oddaně splníme pětiletý plán stanovený 8. sjezdem strany“. Řekl, že současná konference se koná ve vzrušující době, kdy se pod moudrým vedením váženého soudruha generálního tajemníka mocně urychluje všelidový pochod za zahájení éry nového pokroku v budování socialismu.

Zpráva zaznamenala úspěchy a zkušenosti v práci buněk strany pro důsledné splnění programových úkolů k posílení buněk strany ve věrné buňky a oddíly předvoje pro provádění politiky strany, stanovených na 5. konferenci předsedů buněk KSP.

Zpráva ostře kritizovala buňky strany, které nevěnovaly klíčovou pozornost nastolení jednotného systému vedení soudruha generálního tajemníka, nekladly hlavní důraz na posilování stranického ducha mezi členy strany a nestanovily organizaci a vedení stranického života, zcela nezměnily práci buněk strany v práci s lidmi a neplnily povinnost přímých bojových jednotek provádějících politiku strany. Rovněž odhalila nedostatky tajemníků buněk strany, kteří neměli kvalitu a kvalifikaci příslušící politickým pracovníkům základních organizací, špatně pracovali při zavádění dobrých metod práce s masami, nebojovali intenzivně proti antisocialistickým a nesocialistickým jevům a neuplatňovali stranický a revoluční princip.

Zpráva konstatuje, že důvodem toho, že práce buněk strany nedrží krok se záměrem strany a rozvojem revoluce, je to, že výbory strany na všech úrovních neposkytují buňkám strany pevné vedení a tajemníci buněk strany mají nízkou politickou uvědomělost a organizační schopnosti a důsledky toho jsou velmi vážné.

Všichni tajemníci buněk strany musí se stranickým svědomím vážně zhodnotit svou minulou práci a vážit si ve svých srdcích hluboké důvěry soudruha generálního tajemníka jako neskonalé cti a celého svého života, stát se schopnými základními politickými pracovníky a vynaložit veškeré úsilí na posílení buněk strany, zdůraznila zpráva.

Řečník vyzval k soustředění práce stranických buněk na provádění závěrů 8. sjezdu strany a oddané plnění úkolů prvního roku nového pětiletého plánu. Zdůraznil potřebu energicky provádět politickou práci s cílem povzbudit členy strany a všechen pracující lid k provádění rozhodnutí strany a zejména prudce rozdmýchat plamen kolektivního novátorství pod vysoko vztyčeným komunistickým heslem „Jeden za všechny, všichni za jednoho!“

Buňky strany by se měly stát zdrojem boje za eliminaci protisocialistických a nesocialistických jevů a zahájit intenzivní úsilí o nastolení morální disciplíny.

Zpráva nastiňuje způsoby zásadní inovace v práci tajemníků buněk strany, včetně otázky přeměny každé jednotky v jednotně postupující vlastenecký kolektiv posílením vzdělávání v kolektivismu a morálce, jakož i v komunistický kolektiv, plný krásných a ušlechtilých morálních rysů, a otázky neustálého posilování vysokých ideologických a morálních kvalit a kvalifikace tajemníků buněk strany v souladu s požadavky revoluční praxe, která vstoupila do nové etapy vývoje, a poskytování aktivní pomoci stranických organizací všech úrovní při práci buněk strany.

V projevech byly hluboce analyzovány a přezkoumány úspěchy a zkušenosti získané v minulosti v boji za přípravu všech členů buněk strany, aby byli skutečnými kimirsenisty-kimčongilovci, a v posílení buněk strany do jediného silného celku, spojeného myšlenkou a vůlí, a do silného bojového oddílu, v předvoji důkladně provádějícího linii a politiku strany.

Diskuse kritizovala a shrnula nedostatky některých buněk strany v pečlivé organizaci a řízení stranického života členů strany.

Řečníci vyjádřili odhodlání uchovat ve svých srdcích poslání a povinnost základních politických pracovníků slavné Korejské strany práce, provést revoluční obrat v práci buněk strany v souladu s požadavky rozvíjející se skutečnosti a aktivně přispět k provádění nového pětiletého plánu stanoveného 8. sjezdem strany.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp