Skip to content

Vážený najvyšší vodca súdruh KIM ČONG UN viedol rozšírené zasadnutie Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany práce

Pchjongjang, 24. mája čučche 109 (2020) (KCNA) – Štvrté rozšírené zasadnutie 7. Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany práce sa uskutočnilo v strhujúcom období, keď celá strana a celá spoločnosť napredujú vpred s veľkým revolučným odhodlaním, aby oslávili rok 75. výročia založenia Kórejskej strany práce ako rok významného prelomu na ceste rozvoja socializmu kórejského typu, čo je v súlade s líniou a politikou pre dosiahnutie prosperity na základe sebestačnosti, stanovenými veľkou stranou.

Zasadnutie viedol predseda Kórejskej strany práce a predseda Ústrednej vojenskej komisie vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un.

Na zasadnutí sa zúčastnili členovia Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany práce, členovia Výkonného výboru Výboru Kórejskej ľudovej armády Kórejskej strany práce, slúžiaci velitelia a komisári jednotiek Kórejskej ľudovej armády, veliaci dôstojníci Ministerstva štátnej bezpečnosti, Ministerstva ľudovej bezpečnosti, velitelia stráže a ďalších orgánov ozbrojených síl na všetkých úrovniach a vedúci zástupcovia hlavných útvarov Ústredného výboru KSP.

Na zasadnutí sa diskutovalo o dôležitých vojenských krokoch a organizačných a politických opatreniach s cieľom politicky, ideologicky a vojensky posilniť ozbrojené sily KĽDR, aby bolo možné pevne brániť politickú stabilitu a zvrchovanosť krajiny a spoľahlivo zadržiavať pretrvávajúce väčšie alebo menšie vojenské hrozby zo strany nepriateľských síl. Diskutovalo sa tiež o základných požiadavkách pre dosiahnutie ďalšieho pokroku vo vývoji kapacít národnej obrany.

Zasadnutie zhrnulo a analyzovalo niekoľko odchýlok vyskytujúcich sa vo vojenskej a politickej činnosti všeobecných ozbrojených síl republiky vrátane ľudovej armády a diskutovalo o spôsoboch, ako ich prekonať a dosiahnuť výrazné zlepšenie. Na zasadnutí sa diskutovalo aj o otázke preskúmania a nápravy neprimeraných štrukturálnych a personálnych nedostatkov v ozbrojených silách a o základných otázkach ďalšieho zlepšovania vojenskej odstrašovacej schopnosti proti ohrozujúcim vonkajším silám prostredníctvom rýchleho rozvoja obranných schopností, vytvárania a formovania nových jednotiek.

Na rozšírenom zasadnutí boli opätovne zdôraznené odvetvové úlohy v záujme dôsledného plnenia revolučnej vojenskej línie a straníckej politiky.

Boli predložené nové kurzy zamerané na ďalšie posilňovanie odradzovania od jadrovej vojny a na uvedenie strategických síl krajiny do najvyššej bojovej pohotovosti.

Na zasadnutí boli prijaté zásadné opatrenia na výrazné zvýšenie delostreleckej schopnosti Kórejskej ľudovej armády.

Schôdza zvolila podpredsedu Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany práce a odvolala alebo opätovne zvolila niektorých jej členov.

Súdruh Ri Pjong Čchol bol zvolený za podpredsedu Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany práce.

Popri organizačných záležitostiach sa riešila otázka prepustenia, presunu alebo vymenovania veliacich dôstojníkov na hlavných postoch inštitúcií ozbrojených síl.

Ústredná vojenská komisia Kórejskej strany práce sa rozhodla povýšiť vojenské hodnosti hlavných veliacich dôstojníkov ľudovej armády ako uznanie ich vysokej oddanosti a úsilia pre oslavu tohto roku, v ktorom si pripomenieme významné 75. výročie založenia slávnej Kórejskej strany práce, prvého roku veľkého víťazstva pri frontálnom prelome.

Vážený súdruh najvyšší vodca zdôraznil, že hlavný dôraz by mal byť kladený na dôslednú realizáciu jednotného vedenia strany nad Ľudovou armádou prostredníctvom konsolidácie personálneho zabezpečenia straníckych organizácií a politických orgánov rôznych inštancií ľudovej armády, posilnenia ich funkcií a úloh a na zabezpečenie vedenia strany pri všetkých kľúčových záležitostiach v súlade s ideológiou a zámerom strany za akýchkoľvek okolností. Osobitne zdôraznil dôležité otázky, úlohy a spôsoby, ktoré by ozbrojené sily republiky mali vždy dodržiavať vo vojensko-politickej činnosti.

Podpísal sedem rozkazov, vrátane rozkazov o nových vojenských opatreniach prerokovaných a rozhodnutých na ÚVK strany, rozkazu o návrhu reštrukturalizácie personálu pre posilnenie zodpovednosti a úloh hlavných vojenských vzdelávacích inštitúcií, rozkazu o reorganizácii vojenského veliteľského systému v súlade s poslaním a povinnosťami bezpečnostných zložiek a rozkaz o povýšení veliacich dôstojníkov.

Štvrté rozšírené zasadnutie 7. Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany práce, ktoré zvolal a viedol vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un, je historickým zlomovým bodom a položilo pevný základ pre ďalšie napredovanie víťazného pokroku v revolučnej veci čučche posilnením neporaziteľnej vojenskej sily v rámci strategického plánu Kórejskej strany práce.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp