Skip to content

Uskutočnilo sa jednanie politického byra ÚV KSP pod vedením súdruha KIM ČONG UNA

Pchjongjang, 12. apríla čučche 109 (2020) (KCNA) – V sobotu 11. apríla čučche 109 sa v sídle Ústredného výboru Kórejskej strany práce konalo zasadnutie politického byra Ústredného výboru Kórejskej strany práce.

Stretnutia sa osobne zúčastnil predseda Kórejskej strany práce, predseda Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a vrchný veliteľ ozbrojených síl KĽDR súdruh Kim Čong Un.

Ďalej sa ho zúčastnili členovia a náhradníci politického byra ÚV Kórejskej strany práce.

Po schválení politickým byrom ÚV Kórejskej strany práce predsedal zasadnutiu vážený najvyšší vodca strany, štátu a ozbrojených síl súdruh Kim Čong Un

Boli stanovené body programu rokovania politického byra ÚV KSP.

  1. Prijatie dôkladnejších štátnych opatrení na ochranu života a bezpečnosti nášho ľudu pred veľkou celosvetovou epidémiou;
  2. Plnenie štátneho rozpočtu pre rok čučche 108 (2019) a štátneho rozpočtu pre rok čučche 109 (2020);
  3. Personálne záležitosti, ktoré sa majú predložiť na treťom zasadnutí 14. Najvyššieho ľudového zhromaždenia KĽDR;
  4. Organizačné.

Diskutovalo sa o prvom bode programu rokovania.

Bola vypracovaná správa o prvom bode programu.

Všetok ľud v celej krajine dosahuje cenné úspechy v hospodárskej výstavbe a veľkých budovateľských projektoch prostredníctvom energickej kampane k 75. výročiu založenia strany, ktorá beží v súlade s rozhodnutiami prijatými na piatom plenárnom zasadnutí 7. Ústredného výboru Kórejskej strany práce.

Epidémia vírusu, ktorá vypukla koncom minulého roka, sa však celosvetovo rýchlo rozšírila a mení sa na veľkú katastrofu, ktorá ohrozuje celé ľudstvo, bez ohľadu na hranice a kontinenty. Táto skutočnosť ukazuje, že nie je možné v krátkom čase odstrániť nebezpečenstvo nákazy vírusom a takáto situácia môže zapríčiniť stav, ktorý bude vytvárať prekážky pre náš boj a napredovanie.

Od samého začiatku sa v našej krajine v celoštátnom meradle prijali dôkladné a prísne protiepidemické núdzové opatrenia na najvyššej úrovni a zabezpečila sa dôsledná organizácia, jednota a zodpovednosť v obranných opatreniach, čím si KĽDR udržiava veľmi stabilnú protiepidemickú situáciu.

Zasadnutie politbyra vyzvalo na ďalšie prísne štátne opatrenia, s cieľom dôsledne brániť preniknutiu vírusu vzhľadom na neustále šírenie celosvetovej pandémie.

Na zasadnutí sa preskúmali a prediskutovali spôsoby úpravy a zmeny niektorých politických úloh v rámci vykonávania rozhodnutí prijatých na piatom plenárnom zasadnutí 7. Ústredného výboru KSP vzhľadom na pretrvávajúcu vnútornú a vonkajšiu situáciu.

Bolo prijaté spoločné uznesenie Ústredného výboru KSP, Komisie pre štátne záležitosti KĽDR a kabinetu ministrov KĽDR pod názvom „O dôkladnejšom prijímaní štátnych opatrení na ochranu života a bezpečnosti nášho ľudu pred celosvetovou pandémiou“.

Spoločné uznesenie stanovilo podrobné ciele ďalšieho zintenzívňovania celoštátnych pohotovostných protiepidemických služieb, spôsob presadzovania hospodárskej výstavby, zvyšovania schopnosti národnej obrany a stabilizácie životnej situácie ľudí v tomto roku a vytýčilo úlohy, ktorým musia čeliť všetky oblasti a všetky jednotky vrátane strany a vlády, orgánov a organizácií pracujúcich a orgánov ozbrojených síl.

Zasadnutie podrobne posúdilo a schválilo druhý bod programu „Plnenie štátneho rozpočtu za rok čučche 108 (2019) a štátneho rozpočtu za rok čučche 109 (2020),“ ktorý bude predložený na treťom zasadnutí 14. Najvyššieho ľudového zhromaždenia.

Preskúmaný a jednomyseľne schválený bol aj tretí bod programu „Personálne záležitosti, ktoré sa majú predložiť na treťom zasadnutí 14. Najvyššieho ľudového zhromaždenia KĽDR“.

Ďalej sa diskutovalo o štvrtom bode – organizačných otázkach.

Okrem toho boli zvolení členovia a náhradníci politického byra Ústredného výboru Kórejskej strany práce.

Súdruh Pak Čong Čchon bol zvolený za člena politického byra ÚV KSP.

Súdruh Ri Son Gwon a súdružka Kim Jo Džong boli zvolení za náhradníkov politického byra ÚV KSP.

Boli tiež volení členovia a náhradníci Ústredného výboru KSP.

Súdruhovia Ri Tche Il, Ri Son Gwon, Čon Hak Čchol a Kim Čchol boli spomedzi náhradníkov zvolení za členov ÚV KSP a súdruh Pak Mjong Sun bol zvolený za člena ÚV KSP spomedzi členov Ústrednej revíznej komisie KSP.

Súdruhovia Kim Čong Nam, Ri Song Hak, Čon Mjong Sik, Sin Čchang Il, Čang Jong Rok a Kim Sun Čchol boli zvolení za náhradníkov ÚV KSP.

Súdruh Pak Jong Džin bol dodatočne zvolený za člena Ústrednej revíznej komisie KSP.

Súdruhovia Ri Kjong Čchol a Won Hjong Gil boli zvolení za členov kontrolnej komisie ÚV KSP.

Zasadnutie politického byra Ústredného výboru Kórejskej strany práce, ktoré sa konalo pod vedením váženého súdruha najvyššieho vodcu, stanovilo praktické úlohy na včasné a správne vyriešenie dôležitých otázok, ktorým čelí naša revolúcia. Bude to teda dôležitý moment v napredovaní nášho socializmu.

Vážený súdruh najvyšší vodca zdôraznil, aby organizácie strany na všetkých úrovniach, pracujúci a členovia strany ďalej zvyšovali bdelosť a revolučné nadšenie pri svojej práci, v súlade so skutočnosťou, že na schôdzi politbyra boli stanovené dôležité politické úlohy a postupy.

*

Nově zvolený člen a náhradníci politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce


Soudruh Pak Čong Čchon,

člen politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce

 


Soudruh Ri Son Gwon,

náhradník politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Soudružka Kim Jo Džong,

náhradnice politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce

 

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp