Skip to content

Úvodní referát soudruha Jozefa Servisty na semináři ke Dni zářící hvězdy 8. 2. 2020

Vážené soudružky, vážení soudruzi, sympatizanti, přátelé KLDR!

Dovolte mi, abych Vás, všechny přítomné, kteří jste přijali pozvání Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, na dnešním semináři přivítal.

Rád mezi námi vítám zástupce velvyslanectví KLDR soudruha Ri Kjong Sona, třetího tajemníka ambasády.

Chtěl bych uvést, že činnost Pektusanu nechceme odvíjet pouze od jednání výboru v kanceláři. Přemýšlíme o tom, jak dále, mimo besed, rozšířit informovanost o KLDR, životě jejího lidu, směrem k naší veřejnosti.

 

Proto, abychom měli více informací se jako členové výboru zúčastňujeme – v rámci možností – nejen návštěv KLDR, ale také mezinárodních setkání a rovněž internetových seminářů.

Písemné kontakty jsme navázali se společnostmi v KLDR, Velké Británii a Německu.

Chci poděkovat Dialogu a Haló novinám, které zveřejňují zprávy o naší činnosti. Chci také poděkovat agentuře KCNA, která se o Pektusanu ve svých tiskovinách rovněž zmiňuje, včetně fotografií.

Je třeba ocenit záslužnou činnost soudruha Vrobela, prvního místopředsedy, který bez prodlení překládá zprávy z anglického jazyka do češtiny pro naši potřebu, a některé jsou na našem webu.

Záslužnou činnost vyvíjí také soudruh, který na internetu zveřejňuje v češtině Sebrané spisy soudruha Kim Ir Sena pro širokou veřejnost.

Tolik jsem, vážení přítomní, chtěl ve stručnosti říci o činnosti Pektusanu.

Z uvedených důvodů jsme se rozhodli, že navážeme bližší kontakty s Vámi, kteří jste přijali naše pozvání na dnešní seminář, a chtěli bychom Vás poprosit, abyste i Vy byli těmi, kteří přispějete k větší informovanosti našich občanů o životě v KLDR.

V letošním roce nás čekají významná výročí, která sehrála rozhodující roli v životě korejského lidu a KLDR. To nás vedlo k tomu, že svoji činnost zaměříme také tímto způsobem.

Vzpomeneme 108. výročí narození věčného prezidenta KLDR soudruha Kim Ir Sena, 78.výročí věčného generálního tajemníka Korejské strany práce soudruha Kim Čong Ila, zejména však KSP oslaví 75.výročí svého vzniku.

 

 

Soudružky a soudruzi!

Máme-li pochopit význam a úlohu soudruha Kim Ir Sena a KLDR v historii, pojďme si alespoň něco říci o tom, jakou roli v ní sehrál on jako osobnost, a jakou roli KLDR pro pokrokové hnutí, a uvést něco o tom, co se dělo v období let 1910 až 1945, to je v době, kdy Japonsko okupovalo Koreu.

Kim Ir Sen byl tím, který po anexi Koreje Japonskem roku 1910 vedl lid k boji proti japonským okupantům až do jejich porážky v roce 1945.

Využíval k tomu všech prostředků. Vedl partyzánskou válku s oddíly, které druh tohoto boje používaly na různých místech, za vytvoření nové Koreje.

Svou činností byl Kim Ir Sen známý po celém okupovaném území.

Byl to právě on,k terý vykonal nesmrtelné dílo pro mír a suverenitu ve světě, pro vítězství revoluce. Ve své činnosti se opíral o marxisticko-leninské učení. Dovolte mi tento výrok podpořit jeho vyjádřeními.

Ve svém prvním díle „Paměti – Ve víru století“ píše: „V Ťi-linu jsem se rozhodl vážně a ještě hlouběji studovat marximus-leninismus…, abych pronikl do hloubky nových myšlenek… Zajímalo mě číst díla Marxe, Engelse, Lenina a Stalina…“

„Komunisté respektují Kominternu, poněvadž věc dělnické třídy má mezinárodní charakter a dělnická třída celého světa se musí sjednotit, má-li zlomit pouta mezinárodního kapitalismu.“

„Historie národně osvobozeneckého boje v Koreji prokázala, že cesta, kterou zvolili komunisté, byla vpravdě vlasteneckou a že komunisté byli věrní, nezlomní vlastenci.“

Soudruh Kim Ir Sen díky svým cestám po Koreji a rozhovorům s lidmi znal jejich problémy a mohl je řešit. Tím KSP získávala stále větší přízeň.“

V Sebraných spisech II, strana 98, píše: „Země se stala velkým revolučním hnutím milionů pracujících, které smetá z cesty vše zastaralé ve všech oblastech hospodářství, kultuře, ideologii i morálce, které podněcuje neustálý pokrok a neobyčejně urychluje socialistickou výstavbu.“

Kim Ir Sen založil v roce 1932 z partyzánských a protijaponských oddílů Korejskou lidovou revoluční armádu. Její vznik je tedy spojen bezprostředně s jeho jménem.

Velice důležité bylo, že v roce 1937 pod jeho vedením obsazeno městečko Počchonbo. Byla to významná událost, o níž Kim Ir Sen řekl: „…její význam spočívá v obrovském protijaponském protestu Korejců proti anexi.“

Viděl v tom skutečnost, že v boji s Japonci mohou zvítězit. V tom je podle něj strategický a historický význam bitvy o město Počchonbo.

Soudruh Kim Ir Sen svým přístupem k plnění daných úkolů byl příkladem ostatním spolupracovníkům. Podílel se jak vojenských úspěších korejských sil a jeho vzdělanost a přístup k řešení politických otázek mu vynesly mnoho ocenění nejen doma, ale také na mezinárodní úrovni.

Mimochodem, byl nositelem hodnosti maršála a generalissima a vrchním velitelem Korejské lidové revoluční armády a stál při porážce Japonska v roce 1945.

Byl spoluzakladatelem KLDR, která byla vyhlášena 9. 9. 1948 na území, které bylo osvobozeno Rudou armádou.

Roku 1946 byl spoluzakladatelem Ústředního výboru KSP, jehož předsedou byl od 30.6.1949 až do roku 1966, kdy se stal jeho generálním tajemníkem. V letech 1946 až 1948 stál v čele Prozatímního lidového výboru severní Koreje.

Jeho myšlenka čučche zdůrazňuje naprostou nezávislost země a je uplatňována spolu s ideou songun doposud.

Připomenu také, soudružky a soudruzi, že v letech 1950 až 1953 prošla Korejská lidově demokratická republika velice náročným obdobím, které prožíval celý korejský národ. Bylo to v době, kdy KLDR začala plnit úkoly plánu obnovy po druhé světové válce. Připomeňme si alespoň ve stručnosti, jaké hrůzy napáchala válka v režii imperialistických USA.

Například v severní Koreji americké letectvo srovnalo se zemí všechna větší města, tisíce kilometrů železnic, přehrady, závody, zničilo rýžová pole a další.

Podle OSN bylo asi 3,5 milionů mrtvých na obou stranách.

Soudruh Kim Ir Sen hovoří o tom, že vítězství, kterých dosáhl korejský lid při budování socialismu a v boji za mírové sjednocení vlasti, jsou výsledkem marxisticko-leninského vedení KSP.

Hovořím především o velikém politikovi a praktikovi, který pro pokrok revoluce uvedl do praxe učení čučche, které se stalo východiskem pro další prohloubení budování socialismu v této zemi.

Jeho východiskem bylo spojení strany s lidem. Vše se tedy uskutečňovalo pro lid.

Hovořím také o tom proto, že Korea ukázala dalším zemím na světě, jakým způsobem se dá uskutečňovat cesta, která od základů změní život v kolonizovaných nebo utlačovaných zemích, a to i v době, kdy jsou světové podmínky nepříznivé pro uskutečňování jejích cílů.

Je jasně vidět, že k udržení své nadvlády provádějí američtí imperialisté nadále agresívní politiku proti různým zemím ve světě a hrubě zasahují do vnitřních záležitostí. Osvobozenecký boj v zotročených zemích jistě jednou smete cizí imperialistické síly, a nakonec si vydobudou úplnou svobodu a nezávislost.

Odkaz korejské revoluce pro mezinárodní pokrokové hnutí je dále také v tom, že život ukazuje a potvrzuje zákon historického vývoje, podle něhož socialismus nakonec zvítězí v celosvětovém měřítku, a to i přes současné různé neúspěchy, a kapitalismus určitě navždy zmizí.

Imperialisté, v čele s USA, hledají cesty, jak vyjít ze situace. Jejich cesta je v tom, že zostřují mezinárodní napětí. I když to neradi přiznávají, zintenzivňují závody ve zbrojení, a nakonec jsou připraveni rozpoutat světový válečný konflikt.

Oni nemohou žádnými manévry zabránit definitivnímu zhroucení kapitalismu.

Toho je příkladem korejská revoluce, činnost KSP, její mohutný odpor proti všem snahám a jakýmkoliv manévrům zabrzdit socialistický rozvoj KLDR.

Je třeba dnes také otevřeně říci, že zejména agresívní síly USA a jejich „spolubojovníci“ zřídili za účelem dalšího zvýšení útoku zejména v blízkosti hranic Ruska velké množství vojenských základen a nadále posilují vojenskou moc agresívního Severoatlantického paktu.

KLDR se nenechává vyvést obstrukcemi, které vůči ní USA dnes uplatňují. Svými rozhodnými postoji dává USA a dalším agresorům najevo, že situaci zvládá a svými moderními zbraněmi je její armáda na pokus napadení rázně odpovědět.

Postoje, které USA v současném období uplatňují, ukazují, že uvnitř kapitalistického světa se politické a hospodářské rozpory zostřují a vzájemné rozpory uvnitř tohoto světa, zejména boje o nové trhy a sféry vlivu, jsou ještě ostřejší.

Korejská revoluce ukazuje, že se vyplatilo ve svém vývoji spoléhat na vlastní síly, a ukázala mnohým zemím světa cestu, jak se lze vypořádat s kapitalistickým zřízením nastolením nového pořádku. Jak se vypořádat co nejrychleji s následky války zvýšením životní úrovně lidu, zajištěním industrializace země v oblasti průmyslu, zemědělství a služeb, zabezpečit obranu země proti napadení agresory apod.

Chtěl bych své vystoupení zakončit slovy soudruha Kim Čong Una na prvním zasedání 14. Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky, která pronesl dne 12. 4. 2019: „Socialismus našeho typu je největším vlasteneckým odkazem, jenž nám zanechal soudruh Kim Ir Sen, je trvalou oporou umožňující uspíšit budování mocného socialistického státu a skvěle dovršit velké dílo socialismu podle principu čučche.“

V tom vidím odkaz korejské revoluce pro další subjekty v mezinárodním rozsahu.