Skip to content

Skončilo 5. plénum 7. Ústředního výboru Korejské strany práce

Pchjongjang, 1. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – 5. plenární zasedání 7. Ústředního výboru Korejské strany práce se konalo od 28. prosince do 31. prosince čučche 108 (2019) v sídle Ústředního výboru strany.

Plénum vedl předseda Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un. Zúčastnili se členové a kandidáti členství ÚV KSP a členové Ústřední revizní komise strany.  Jako pozorovatelé byli přítomni pracovníci Ústředního výboru strany, ministerstev a ústředních institucí, předsedové provinčních lidových výborů, předsedové provinčních zemědělských výborů, předsedové městských a okresních výborů KSP, funkcionáři hlavních průmyslových odvětví a jednotek a orgánů ozbrojených sil.

Z pověření politbyra Ústředního výboru strany předsedal plénu soudruh Kim Čong Un.

Na pořadu jednání plenárního zasedání byly následující body:

1. O dalším směru našeho boje v současné vnitřní a vnější situaci.

2. Organizační otázky.

3. O změnách a doplnění souboru hesel vydaných Ústředním výborem strany.

4. O oslavách 75. výročí založení Korejské strany práce.

 

 

Soudruh Kim Čong Un přednesl zprávu k prvnímu bodu programu. Uvedl, že posledních 8 měsíců po 4. plenárním zasedání 7. Ústředního výboru strany bylo pokračováním velmi intenzivního boje a odvážného postupu. Poznamenal, že v tomto období naše strana vždy kladla prioritu na naléhavou poptávku, práva a zájmy našeho lidu, zajistila suverenitu a bezpečnost státu, zavedla a dodržovala správnou linii zahraniční a domácí politiky a neustále bojovala za její uskutečňování.

Soudruh předseda KSP uvedl, že Ústřední výbor strany svolal toto plenární zasedání s cílem komplexně a do hloubky analyzovat, vyhodnotit subjektivní a objektivní překážky a obtíže, které stojí na velké a neúnavné cestě pokroku naší revoluce, a přijmout rozhodná opatření k dalšímu urychlení budování socialismu. Zdůraznil revoluční linii provádění přímého útoku v souladu se současnou situací a vývojem revoluce.  Poznamenal, že v průběhu napjatého boje za provedení závěrů 4. plenárního zasedání 7. Ústředního výboru strany byla naše čučchejská moc ještě posílena a její hnací silou byla nezávislost a naše vlastní síly. Poznamenal, že na výzvu strany k zahájení velkého období růstu v budování socialismu s vysokým vzestupem soběstačnosti náš stát a lid prokázali silného ducha a silný potenciál k rychlému pokroku a skoku v obtížné situaci.

Zdůraznil následující: Výzvy, kterým čelíme v posledních několika měsících, byly tak kruté a velmi nebezpečné, že ostatní by nemohli vydržet ani jeden den a museli by ustoupit. Žádné potíže však nemohly zastavit a zpozdit rychlý pokrok našeho lidu, který vytvořil soudržný celek a neúnavně kráčel vpřed, a tak dosáhl velkých úspěchů při posilování státní moci a obranyschopnosti.

 

 

Ambiciózní a složitá práce na vývoji ultramoderního zbraňového systému, který vlastní pouze pokročilí v oblasti obranné vědy a technologie země, znamenala inovativní řešení vlastními silami bez jakékoli vnější pomoci v oblasti vědy a techniky. A všechny tyto výzkumné úkoly byly kompletně dokončeny silami čučche, tj. našimi spolehlivými vědci, konstruktéry a dělnickou třídou obranného průmyslu.

Jedná se o velké vítězství a naše držení slibných systémů strategických zbraní, jednoho po druhém dle záměru strany, je velkou událostí v rozvoji ozbrojených sil republiky, v obraně a zajištění naší svrchovanosti a práva na existenci.

Takový skok v ultramoderní obranné vědě učiní naši vojensko-technickou moc nezvratnou, zrychlí vzestup naší státní moci na nejvyšší úroveň a zvýší kontrolu nad okolní politickou situací a způsobí vážnou a silnou ránu nepřátelům, jimž způsobí velkou nespokojenost a hrůzu.

Čím více budou USA nadále zdržovat a váhat při vypořádání korejsko-amerických vztahů, tím zjevnější bude jejich beznadějná a bezvýchodná situace před nepředvídatelně posilující mocí KLDR.

Soudruh předseda KSP řekl, že v hospodářské výstavbě bylo dosaženo řady úspěchů.

Poté, co analyzoval současnou situaci, řekl, že skutečnou myšlenkou USA je sledovat politický a diplomatický zisk pod rouškou dialogu a vyjednávání a zároveň postupně vyčerpávat a oslabovat naši sílu podporou sankcí. Zdůraznil, že jsme ještě více upevnili své rozhodnutí, že v žádném případě nevyměníme bezpečnost a důstojnost našeho státu a jistotu jeho budoucnosti za cokoli jiného.

 

 

Řekl, že vzhledem k tomu, že USA poté, co předložily požadavky odporující základním zájmům našeho státu, zaujímají loupežnou pozici, je mrtvý bod ve vztazích mezi KLDR a USA nevyhnutelně předurčen na dlouhou dobu. Také uvedl, že USA v poslední době hovoří o pokračujícím dialogu a obnově dialogu, ale nikoli pro zrušení nepřátelské politiky vůči Koreji, zlepšení vztahů a vyřešení problémů, nýbrž ke klidnému překonání lhůty stanovené naším státem v této špatné situaci – do konce roku, a k získání času, aby se vyhnuly smrtelnému úderu.

Zdůraznil, že USA na jedné straně hovoří o dialogu a na druhé straně otevřeněji lpějí na provokativních vojensko-politických a ekonomických intrikách, aby naši republiku úplně zaškrtily a potlačily. To je licoměrné chování loupežných USA.

Pravil, že v žádném případě nedovolíme drzým USA, aby zneužívaly korejsko-americký dialog pro nečestné cíle, a přejdeme k šokujícímu praktickému jednání, abychom je donutili zaplatit za utrpení našeho lidu a dosud potlačovaný rozvoj.

Zdůraznil, že naléhavě potřebujeme příznivé prostředí zahraniční politiky pro hospodářskou výstavbu, ale nikdy nemůžeme prodat svou důstojnost, kterou jsme dosud bránili jako svůj život, v naději na úžasnou změnu.

Korejsko-americká konfrontace, která trvá po desítky let, dnes podává jasný obraz mezi spoléháním na vlastní síly a sankcemi, poznamenal. Pokud by nedošlo k jadernému problému, USA by na nás hledaly jiné chyby a americké vojenské a politické hrozby by nekončily. Současná situace, hrozící dlouhodobou konfrontací s USA a dlouhodobými sankcemi nepřátelských sil, naléhavě vyžaduje další posílení vnitřních sil ve všech směrech.

Soudruh předseda KSP poznamenal, že z hlediska posilování vlastních sil ve státní správě, v hospodářské práci a v dalších oblastech existuje mnoho problémů, které je třeba napravit.

Analyzoval současnou situaci, včetně řízení státu a hospodářské práce, které jsou nedostatečné pro stimulaci a urychlení velké věci nezávislosti a soběstačnosti a nevedou k odvážným inovacím, ale ke stagnaci.

Soudruh předseda KSP řekl, že vítězství revoluce je nevyhnutelné, ale nelze jej dosáhnout bez překážek a útrap. Pokud nebudeme podněcovat k boji za posílení síly samostatnému rozvoje, očekávajíce zrušení sankcí, reakční nepřátelská ofenzíva bude stále více blokovat náš pokrok. Čím více posílíme svou vlastní sílu, tím cennější bohatství soběstačnosti a samostatného rozvoje vytvoříme, a tím nepřátelé zažijí ještě větší úzkost a den vítězství socialismu přijde rychleji.

Všechny stranické organizace a funkcionáři musí se musí chopit důležitých povinností, které jim svěřila doba, a povstat k ofenzívě k frontálnímu průlomu, aby zmírnili nepřátelské sankce a blokádu duchem soběstačnosti.

“Prorazme čelním útokem všechny obtíže, které brání našemu pokroku!” – to je bojové heslo, které by dnes měla nést celá strana a všechen lid.

 

 

Soudruh předseda KSP uvedl, že při dnešní ofenzívě je hlavní frontou ekonomická fronta a naléhavým úkolem pro ekonomiku je nyní zajištění poptávky potřebné pro hospodářský rozvoj a život lidu změnou ekonomické základny země a mobilizací všech druhů potenciálu výroby. Uvedl důležité úkoly pro zlepšení hospodářské práce a pořádku. Předložil hlavní způsoby posílení systému odpovědnosti vlády, systému s vládou ve svém středu, protože vláda je jádrem státního hospodářského pracovního systému. Nastolil klíčové otázky k nalezení jasné možnosti zlepšení plánované práce podle požadavku skutečnosti, koordinaci celkové rovnováhy mezi výrobou a dodávkou a rozhodnému zvýšení důvěry národního ekonomického plánu.

Stanovil úkoly nejdůležitějších odvětví národního hospodářství.

Soudruh předseda KSP na základě hloubkové komplexní analýzy panující závažné situace na Korejském poloostrově a současné komplikované struktury mezinárodních vztahů navrhl programové úkoly přijímání ofenzívních opatření k spolehlivému zajištění suverenity a bezpečnosti našeho státu. Uvedl, že USA za posledních 70 let identifikovaly náš stát jako nepřítele, „osu zla“, „objekt jaderné preventivní stávky“, což způsobilo nejbarbarštější a nejnelidštější sankce a dlouhodobé jaderné hrozby. V důsledku nepřátelské politiky USA vůči Koreji se dnes situace na Korejském poloostrově dostává do nebezpečnější a vážnější fáze.

Za poslední dva roky, kdy jsme pro budování důvěry mezi KLDR a USA přijali preventivní důležitá opatření k ukončení jaderných testů a zkoušek odpálení mezikontinentálních balistických raket a uzavřeli jaderné testovací území, USA neodpovídaly odpovídajícími opatřeními. Několikrát byla zahájena velká a malá společná vojenská cvičení, jejichž ukončení prezident osobně slíbil. Přivezli do jižní Koreje moderní vojenské vybavení, vojensky nám vyhrožovali a přijali více než deset samostatných sankčních opatření, a tak světu znovu dokázali, že nedochází ke změnám v úsilí o potlačení našeho systému.

Zdůraznil, že v takové situaci není důvod, proč bychom se měli jednostranně držet závazku, nedodržovaného druhou stranou, a to ochlazuje naše úsilí o celosvětové jaderné odzbrojení a zabránění šíření zbraní hromadného ničení.

Současná situace, jak jsme již objasnili, dokazuje, že musíme posílit svou moc natolik, aby se nepřátelské síly nemohly odvážit dotknout se naší svrchovanosti a bezpečnosti, a musíme se bránit sami. Touto cestou musíme jít bez zastavení a zaváhání, i když je to pro nás těžké. 
Osvětlil politické stanovisko naší strany k USA.

 

 

Soudruh předseda KSP poznamenal, že pevným cílem vojenského rozvoje je nadále udržovat a posilovat nepřemožitelnou vojenskou sílu, s níž bude muset každý počítat, a zajistit, aby se nikdo neodvážil použít proti nám vojenskou sílu – to je hlavní myšlenka budování ozbrojených sil naší strany a neochvějná vůle naší strany.

Řekl, že je nutné důrazněji vyvíjet strategické zbraně. Potvrdil, že vzhledem ke gangsterskému jednání USA se nezměnila naše vnější situace nejen v těch dnech, kdy jsme se vydali cestou paralelního postupu hospodářské výstavby a budování jaderných sil, ale ani nyní, když bojujeme za soustředění všech svých sil na hospodářskou výstavbu. Naopak nepřátelské činy, jaderné hrozby a vydírání stále rostou. V takovém prostředí nemůžeme odmítnout bezpečnost budoucnosti a dosahovat viditelných ekonomických úspěchů, štěstí a radosti. Ujistil, že svět brzy uvidí na vlastní oči novou strategickou zbraň, kterou bude KLDR vlastnit.

Prohlásil, že nyní, když jsme pochopili skutečný záměr USA, není třeba váhat s nadějí na zrušení sankcí, a pokud USA budou pokračovat v nepřátelské politice vůči KLDR, nikdy nebude možné dosáhnout denuklearizace Korejského poloostrova. Rozhodně oznámil, že nezbytný a prioritní vývoj strategických zbraní pro bezpečnost státu bude prováděn nepřetržitě a vytrvale, dokud neskončí nepřátelský postoj USA vůči KLDR a dokud nebude na Korejském poloostrově vytvořen stálý a trvalý mírový systém.

Poznamenal, že bude neustále a spolehlivě udržována stálá bojová připravenost mocných sil jaderného odstrašení, což nám umožní potlačit jadernou hrozbu z USA a zaručit naši dlouhodobou bezpečnost, zatímco šířka a hloubka posílení našich zastrašovacích sil bude regulována ve vzestupné linii v závislosti na dalším postoji USA ke KLDR.

Soudruh předseda KSP podtrhl, že náš vývoj absolutních zbraní velké síly je velkým úspěchem, ale velký kontingent nadějných talentů vědy a techniky v tomto směru je pro naši stranu cennějším výsledkem. Zdůraznil, že v obranném výzkumu a vojenském průmyslu bychom měli důsledně dodržovat principy spoléhání na vlastní síly a čučche, vyzvedávat heslo „výše a rychleji“, abychom dosáhli svých cílů v jednotlivých etapách, a věrně a bezchybně podporovat kurs strany v budování národní obrany.

Vyzval funkcionáře a vědce v oblasti muničního průmyslu, aby usilovně pokračovali v posvátné činnosti všestranného posílení schopností národní obrany, s neměnnou věrností straně a revoluci a s vyrovnaností, se kterou poslední tři roky namáhavě bojovali za vyvinutí odstrašujících prostředků jaderné války.

 

Soudruh předseda KSP vyzval k zintenzivnění boje za odstranění protisocialistických a nesocialistických jevů, posílení práce organizací pracujících a zpřísnění morální disciplíny v celé společnosti. Uvedl nezbytnost posílení strany, štábu revoluce, a výrazného posílení její vedoucí úlohy. Předložil zásadní otázky a praktická opatření vyvstávají při dalším ideologickém a organizačním posílení strany a rostoucí úloze kádrů v souladu s poptávkou rozvoje doby a revoluce.

Na plenárním zasedání proběhla aktivní a pozitivní studie a diskuse o návrhu usnesení k prvnímu bodu pořadu jednání a usnesení bylo jednomyslně přijato.

Usnesení obsahuje následující rozhodnutí:

Za prvé, upravit ekonomickou základnu země pomocí všestranné mobilizace všech druhů výrobního potenciálu, aby byla byla uspokojena poptávka po rozvoji hospodářství a života lidu.

Za druhé, upřednostnit vědu a techniku, zlepšit vzdělávání a zdravotní péči, které jsou důstojností socialistického systému.

Za třetí, za účelem ochrany ekologického prostředí, zřízení státního systému krizového řízení pro reakci na přírodní katastrofy.

Za čtvrté, zaručit vítězství frontálního průlomu silnou politicko-diplomatickou a vojenskou ofenzívou.

Za páté, zintenzivnit boj proti antisocialistickým a nesocialistickým jevům, zpřísnit morální kázeň a svědomitě provádět ideologickou a vzdělávací práci v organizacích pracujících.

Za šesté, posílit stranu, generální štáb revoluce, a radikálně posílit její vedoucí úlohu.

Za sedmé, funkcionáři, vedoucí členové revoluce, vynaloží namáhavé úsilí, aby splnili svou odpovědnost a povinnost před stranou, revolucí a lidem v útoku za překonání obtíží na cestě pokroku socialistické výstavby.

Za osmé, stranické organizace a politické orgány na všech úrovních budou pečlivě provádět organizační a politickou práci k provedení rezoluce, a příslušné orgány, jako je prezídium Nejvyššího lidového shromáždění a vláda, přijmou praktická opatření pro důkladné plnění úkolů stanovených v usnesení.

 

 

Na plenárním zasedání byl projednán druhý bod programu, organizační záležitosti. Byli odvoláni a doplněni členové a kandidáti členství politbyra Ústředního výboru strany. Soudruzi Ri Il Hwan, Ri Pjong Čchol a Kim Tok Hun byli zvoleni za členy politbyra Ústředního výboru strany. Soudruzi Kim Čong Gwan, Pak Čong Čchon, Kim Hjong Džun, Ho Čchol Man, Ri Ho Rim a Kim Il Čchol byli zvoleni kandidáty politbyra Ústředního výboru strany.

Byli odvoláni a doplněni místopředsedové Ústředního výboru strany. Za místopředsedy Ústředního výboru strany byli zvoleni soudruzi Ri Il Hwan, Kim Hjong Džun, Ri Pjong Čchol a Kim Tok Hun.

Byli odvoláni a doplněni členové a kandidáti Ústředního výboru strany. Kandidáti Ústředního výboru strany soudruzi Kim Hjong Džun, Han Kwang Sang, Kang Čong Gwan, Kim Kwang Čchol, Kim Kjong Džun, Jang Sung Ho, Kwak Čchang Sik, Pak Kwang Džu, Pak Mjong Su, Ri Pong Čchun a Song Sok Won byli zvoleni členy Ústředního výboru strany a soudruzi Ho Čchol Man, Ri Ho Rim, O Il Džong, Kim Jong Hwan, Kim Il Čchol, Kim Čong Ho, Son Jong Hun, Rim Kwang Il a Čche Sang Gon byli přímo zvoleni členy Ústředního výboru strany.

Soudruzi Čang Kwang Mjong, Čon Hjon Čchol, Sim Hong Bin, Ri Tche Il, Čche Kwang Il, Ri Wan Sik, Ri Jong Čchol, Čche Čchun Gil, Kim Hak Čchol, Kim Čchol, Pak Čong Gun, Čon Hak Čchol, Čo Jong Dok, Sin Jong Čchol, Kim Sung Džin, Mun Čong Ung, Ri Čong Gil, Čche Song Nam, Čon Hjong Gil, Kang Son, Kim Jong Be, Kim Ki Rjong, Sin Hong Čchol a Kim Jong Nam zvoleni kandidáty Ústředního výboru strany.

Byl zvolen předseda Kontrolní komise Ústředního výboru strany a odvoláni a doplněni její členové. Předsedou Kontrolní komise ÚV strany byl zvolen soudruh Ri Sang Won.

Uvolněni a jmenováni byli někteří vedoucí oddělení Ústředního výboru strany. Vedoucími oddělení ÚV strany byli jmenováni soudruzi Ri Il Hwan, Kim Hjong Džun, Čche Hwi, Ri Pjong Čchol, Kim Tok Hun, Čche Pu Il, Ho Čchol Man, Ri Ho Rim, Han Kwang Sang a O Il Džong.

Byli jmenováni první zástupci vedoucích oddělení ÚV strany. Stali se jimi soudruzi Kim Tong Il, Ri Jong Gil, soudružka Kim Jo Džong a soudruh Ri Jong Sik.

Byli uvolněni a jmenováni předsedové provinčních výborů strany. Soudruh Kim Jong Hwan byl jmenován předsedou Rjanggangského provinčního výboru strany.

Byly uvolněny a jmenovány kádry státních orgánů. Soudruh Kim Il Čchol byl jmenován místopředsedou vlády a současně předsedou Státní plánovací komise, soudruh Čon Hak Čchol ministrem uhelného průmyslu, soudruh Čon Mjong Sik ministrem kultury a soudruh Kim Sung Džin prezidentem Státní akademie věd.

 

 

Plenární zasedání projednalo a rozhodlo o třetím bodu pořadu jednání k otázce úpravy a doplnění hesel stanovených Ústředním výborem strany.

Na plenárním zasedání byla jako čtvrtý bod jednání projednána otázka velkolepých oslav 75. výročí založení KSP a bylo přijato příslušné usnesení.

V závěru plenárního zasedání předseda KSP vyzdvihl důležitost a význam současného pléna při prolomení současné situace čelním útokem a při novém vzestupu naší revoluce.

Zdůraznil, že základní myšlenkou a duchem 5. plenárního zasedání 7. Ústředního výboru strany je nečekat nečinně na zlepšení situace, ale vést přímý útok za frontální průlom. Jinými slovy, neměli bychom nikdy snít, že nás USA a nepřátelské síly nechají samotné žít v míru, ale měli bychom udělat průlom čelním útokem na základě síly soběstačnosti, abychom překonali obtíže ležící v cestě pokroku socialistické výstavby.

Poznamenal, že pro provádění úkolů stanovených na 5. plenárním zasedání 7. Ústředního výboru KSP je nutné vést účinnou diskusi na celé půdě strany. Podtrhl, že by měl být vypracován konkrétní plán a správná metodika a měla by být přijata praktická opatření k provádění politiky strany.

Soudruh předseda KSP poznamenal, že revolucionáři musí považovat vzácnou důvěru našeho lidu za celý svůj život, aby mohli vést revoluci, a srdečně je vyzval, aby se stali pilnými a oddanými služebníky, kteří srdcem a duší pracují pro náš skvělý lid.

Soudruh Kim Čong Un uspořádal fotografické setkání se členy ústředního orgánu vedení strany na významném místě konání 5. plenární zasedání 7. Ústředního výboru KSP.


Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp