Skip to content

Projev 1. místopředsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan v Pchjongjangu

O nespravedlnosti západní falešné propagandy proti KLDR a činnosti České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche, zaměřené na propagaci skutečnosti čučchejské Koreje

 

Projev 1. místopředsedy Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche soudruha Lukáše Vrobela na konferenci  14. dubna čučche 108 (2019) v Lidovém paláci kultury v Pchjongjangu, pořádané Korejským svazem společenských vědců ke Dni slunce, 107. výročí narození velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena.

 

Vážení soudruzi,

především mi dovolte poděkovat jménem Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche Korejskému svazu společenských vědců za umožnění účasti a přednesení projevu na této konferenci. Je to pro nás velká čest.

Naše organizace zahájila činnost na začátku 90. let a byla založena soudruhy, kteří se podíleli na rozvoji přátelství někdejší Československé socialistické republiky s Korejskou lidově demokratickou republikou. Po obnově kapitalismu oponovali konfrontační politice buržoazní moci, podřízené imperialismu, proti lidové Koreji. Překládali a šířili informace o tom, že socialistická Korea nekapitulovala v období největší tragédie světového revolučního hnutí a obstála v nejtěžších podmínkách jako stát skutečné vlády pracujících a kolébka lidského štěstí.

V posledních letech se do naší činnosti zapojili i mladší členové, kteří vyrostli a byli vychováni už v kapitalismu, ale pochopili falešnost reakční propagandy a nezakrývají si oči před nespravedlnostmi třídně rozdělené egoistické společnosti, kde vládnou bohatí vykořisťovatelé. Většina lidových mas je dnes v kapitalistických státech politicky neuvědomělá. Mnozí říkají, že socialismus byl definitivně poražen, ale pokrokoví lidé čerpají inspiraci z revolučních tradic komunistického a dělnického hnutí a usilují o jeho nové pozvednutí. Jsou hrdi na úspěchy dosažené při budování socialismu a analyzují chyby a nedostatky, které vedly k obnově kapitalismu ve většině dřívějších zemí tábora míru.

Společenská nestabilita kapitalistických zemí, zostřující se třídní rozdíly, válečné štvaní a terorismus společně s devastací životního prostředí přesvědčivě dokazují, že kapitalismus nemá budoucnost. Naopak ze skvělých zkušeností čučchejské Koreje názorně vidíme, že jedině socialistická společnost, založená na kolektivismu a jednomyslné jednotě, dokáže zajistit důstojný, šťastný a smysluplný život pro všechny.

Díky myšlence čučche velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena se KLDR stala soběstačnou v politice, ekonomice i národní obraně a vyhnula se zhoubnému vlivu revizionistů v mezinárodním revolučním hnutí. Rozhodným důrazem na třídní výchovu, rozvinutou velkým vůdcem soudruhem Kim Čong Ilem, dokázala obstát v období zostřeného nátlaku imperialismu a zločinných ekonomických sankcí. Právě tím je veliký kimirsenismus-kimčongilismus inspirací i pro lid bývalých socialistických zemí, kde byl hluboký ideologický rozklad základní příčinou vítězství kontrarevoluce.

Kontrarevoluční režim rozdělil Československo v zájmu imperialismu na dvě slabé západně orientované země, záhy zavlečené do útočného paktu NATO a do Evropské unie. Oba státy jsou plně ovládány všudypřítomnou antisocialistickou propagandou, zaměřenou jak na hanobení revolučních tradic, tak na pomluvy všech zastánců socialismu a národní nezávislosti v čele s hrdinnou Korejskou lidově demokratickou republikou. Cílem je vytvořit všeobecné přesvědčení, že žádná alternativa k vykořisťovatelské společnosti neexistuje.

 

 

Propaganda nemůže zakrýt tak zásadní negativa kapitalismu, jako je obrovský nárůst počtu bezdomovců, žebráků, zločinnosti nebo sebevražd, neschopnost zajištění dostupného bydlení pro většinu a rozklad veřejné zdravotní péče, ale zlehčuje je tvrzením, že socialismus je ještě mnohem horší. Zvlášť hanebná je teorie o „dvou totalitách“, fašismu a socialismu (respektive komunismu), které jsou líčeny jako protiklad demokracie. Ve falešné politické pluralitě si voliči mohou vybírat téměř výhradně z kandidátů podporujících imperialismus. Lidově orientovaní kandidáti, usilující o společenský pokrok, jsou v kapitalistických státech upláceni a zastrašováni a revoluční organizace vystavovány perzekuci, takže ve skutečnosti je veškerá moc v rukou vykořisťovatelů a jejich posluhovačů.

Nehorázné pomluvy a urážky lidové Koreje jsou pevnou součástí antisocialistické propagandy. Jejich šíření usnadňuje skutečnost, že naprostá většina obyvatel České republiky nemůže lidovou Koreu z důvodu velké geografické vzdálenosti navštívit a nezná dostatečně její dějiny a kulturu, takže snadno uvěří i velmi nepravděpodobným tvrzením. Ta mají veřejnost šokovat a vyvolat silné negativní emoce. Tvůrci štvavých kampaní o „lidských právech“ v KLDR přitom obhajují kapitalismus, jehož dějiny jsou psány lidskou krví a má na svědomí tak strašlivé zločiny, jako dvě světové války s desítkami milionů mrtvých.

Na druhé straně jsou zneužívány proti vedení KLDR obtíže způsobené nespravedlivými hospodářskými sankcemi, snahami o izolaci a vojenskými hrozbami ze strany nepřátel. Zvlášť podlé je tvrzení, že KLDR je skutečnosti kapitalistická. Tato pomluva, která má sloužit k odvrácení pokrokových lidí od jejího příkladu, není novou zbraní ve zbrojnici antikomunismu. Byla používána už před desítkami let proti prvnímu socialistickému státu světa, Sovětskému svazu.

 

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan a Česká skupina pro studium a uskutečnění myšlenky čučche usilují o poznání a propagaci korejského socialismu, ve kterém je pracující lid pánem společnosti a důstojného nezávislého státu, který si váží lidu jako nebes a předává revoluci z generace na generaci. Pro zlepšení povědomí české a slovenské veřejnosti o korejské revoluci jsme zřídili před čtyřmi lety nové internetové stránky, na kterých pravidelně zveřejňujeme v českém nebo slovenském jazyce díla velkých vůdců, aktuální informace z korejských sdělovacích prostředků, fotografie z korejských médií i ze svých návštěv v Koreji a své vlastní články a prohlášení na podporu politiky slavné Korejské strany práce. Vydáváme časopis „Pektusan“ a další tištěné propagační materiály, pořádáme besedy o Koreji, poskytujeme o ní rozhovory do sdělovacích prostředků a polemizujeme s odpůrci. Naši členové jsou aktivní v pokrokových politických stranách a společenských organizacích a usilují o získání dalších aktivistů pro věc socialismu.

Všichni naši členové, kteří měli možnost navštívit lidovou Koreu, zde byli nadšeni a povzbuzeni k dalšímu úsilí o naši společnou věc. Vážíme si pozornosti a pohostinnosti, kterou nám věnují korejští soudruzi. Jsme hrdi na to, že jsme mohli několikrát osobně vidět váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una a poklonit se památce velkých vůdců v Paláci slunce Kumsusan.

 

 

Soudruzi!

Korejský socialismus nesmí být pro nás pouze nedostižným vzorem na druhém konci světa. Je naší povinností nejen jej bránit a čerpat z něj poučení a inspiraci, ale především dosáhnout vítězství socialismu na celém světě, v souladu s myšlenkou čučche, s důrazem na národní nezávislost.

Dovolte mi popřát mnoho úspěchů hrdinnému korejskému lidu v budování a obraně socialismu, v úsilí o trvalý a spravedlivý mír a o nezávislé znovusjednocení vlasti.

 

Ať žije veliký kimirsenismus-kimčongilismus!

Ať žije slavná Korejská strana práce!

Ať žije vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un!