Skip to content

Projev vedoucího delegace Korejské strany práce na 20. mezinárodním setkání komunistických a dělnických stran

Projev vedoucího delegace Korejské strany práce na 20. mezinárodním setkání komunistických a dělnických stran 23. – 25. listopadu čučche 107 (2018) v Athénách

 

Vážení soudruzi,

vážení zástupci stran z různých zemí,

rád bych zahájil svůj projev srdečným blahopřáním ke 20. mezinárodnímu setkání komunistických a dělnických stran, které bylo zahájeno v Athénách, kolébce lidské civilizace a městě s prastarými dějinami, za účelem posílení věci socialismu, ideálu a budoucnosti lidstva.

Využívám také této příležitosti, abych srdečně poblahopřál Komunistické straně Řecka (KSŘ) ke stému výročí jejího založení a předal bojový pozdravy členů Korejské strany práce (KSP) a korejského lidu členům KSŘ a pracujícímu lidu Řecka.

Soudružsky zdravím všechny přítomné delegace a zástupce komunistických a dělnických stran.

 

Soudruzi,

dnes jsme se zde sešli, abychom diskutovali o úkolech komunistických a dělnických stran v boji za zajištění míru a socialismu a prosazování práv pracujících mas ve světle zlé reakční ofenzívy imperialistů proti socialismu a pokrokovým lidem světa.

Jako vládnoucí strana socialistické země KSP přebírá důležitou misi obrany míru a bezpečnosti na Korejském poloostrově před imperialistickou agresí a vyhrožováním válkou, zatímco úspěšně provádí socialistickou výstavbu v zemi.

Bránit mír a socialismus a chránit lidové masy před imperialistickou agresí a hrozbami není otázkou, která byla vznesena včera, ale stálým a náročným bojem, který KSP musí vést po více než 70 let od svého založení.

Budování socialismu je doprovázeno neustálými válečnými hrozbami imperialistů a antiimperialistický boj je sám o sobě věcí budování socialismu – to jsou zvláštní vlastnosti a náročná povaha korejské revoluce.

V loňském roce na 19. mezinárodním setkání komunistických a dělnických stran, která se konalo v Rusku, Korejská strana práce vyjádřila své pevné a neochvějné odhodlání vykořenit hrozby jaderné války amerických imperialistů a ubránit socialismus korejského stylu a mír na Korejském poloostrově a v regionu.

Dnes na tomto místě mohu s hrdostí konstatovat, že Korejská strana práce splnila svým bojem v průběhu tohoto roku své ušlechtilé poslání před korejskou revolucí a světovou revolucí, a tak umožnila eliminovat hrozby jaderné války na Korejském poloostrově a spolehlivě zajistit mír a bezpečnost regionu a světa.

 

Soudruzi,

před rokem naše strana slavnostně prohlásila světu, že jsme dosáhli válečného odstrašení schopného spolehlivě bránit bezpečnost státu a lidu, a tím se vybavili silným cenným mečem pro obranu míru.

To je opravdu velké vítězství pro korejský lid, který ukončil dějiny imperialistických hrozeb agrese a jaderné války na Korejském poloostrově, což je událost velkého historického významu, která zásadně změnila dynamiku síly na Korejském poloostrově a v regionu.

Tento zázračný obrat událostí na Korejském poloostrově byl možný pouze proto, že Korejská strana práce a korejský lid zajistili mocnou sílu za vysokou cenu s duchem boje na život a na smrt, sílu tak mocnou, že se nikdo neodváží ji vyzývat. Tato skutečnost také názorně ukazuje, že musíme bránit mír a socialismus vlastními silami.

Jak všichni víme, soudruh předseda Korejské strany práce energicky vedl odvážnou diplomacii setkání na nejvyšší úrovni, čímž došlo k dramatickému uvolnění napětí na Korejském poloostrově a v regionu, který byl před pouhým rokem na pokraji války, a úspěšně zahájil novou éru míru a prosperity.

Změny, které byly v minulosti nepředstavitelné, byly provedeny v rámci mezikorejských vztahů a mezi KLDR a USA a byly oživeny vztahy přátelství a spolupráce s našimi sousedy, vytvářejíce příznivé prostředí pro znovusjednocení Koreje a zahájení procesu odstraňování nebezpečí ozbrojených konfliktů a jaderné války na Korejském poloostrově.

Země, které byly po desetiletí nepřátelské vůči KLDR, nyní postupují k dialogu s námi jedna za druhou a není to v žádném případě způsobeno nějakou „změnou v našem postoji“, ale proto, že nemohou než uznat tvrdou skutečnost, že nic nemůže podkopat strategický status našeho státu, a proto musí přeformulovat svou politiku vůči KLDR.

Nová fáze situace, vytvořená na Korejském poloostrově díky naší aktivní činnosti a úsilí, má velký význam.

S příchodem klidu na Korejský poloostrov a do regionu naše strana a lid nyní mohou důrazně prosazovat socialistickou výstavbu v klidnějším prostředí a imperialisté mají méně záminek pro válečnou provokaci a intervenci v Asii.

Mezikorejské vztahy uvítaly novou dobu míru a prosperity a otevřely korejskému lidu vyhlídku na uskutečnění jeho dlouhotrvající touhy po znovusjednocení a národním osvobození a pokroku budování nezávislého světa, kde jsou zajištěny suverenita a rovnost všech zemí a národů a kde neexistuje nadvláda a podmanění.

Úspěchy dosažené KSP a korejským lidem v boji za potlačení imperialistické hrozby agrese a války a zajištění míru a bezpečnosti na Korejském poloostrově a v regionu jsou společným vítězstvím všech revolučních stran a pokrokových lidí světa, kteří bojují za socialismus pod praporem nezávislosti proti imperialismu.

Základní faktor tohoto velkého vítězství není nikde jinde.

Ústřední výbor KSP předložil velkou a správnou politiku a strategickou a taktickou linii, aby urychlil celkový vzestup korejské revoluce v souladu s panující situací a požadavky revoluce a organizoval a mobilizoval všechny členy strany a lid v boji za jejich uskutečnění. Zde je klíč všech dosažených vítězství.

Na historickém dubnovém plenárním zasedání Ústředního výboru strany soudruh předseda Korejské strany práce předložil novou strategickou linii soustředění všeho úsilí strany a státu na budování socialistického hospodářství, nyní když naše revoluce vstoupila do nové fáze.

Nová strategická linie je zavedena naší stranou z vlastní iniciativy za současných okolností, kdy KLDR dosáhla pevné pozice globální politicko-ideologické mocnosti a vojenské mocnosti. Je to správná a realistická linie, která vědecky odráží touhu našeho lidu a jejíž proveditelnost je plně zaručena.

Nyní, když jsme posílili svou sílu na úroveň, kterou požadujeme, a můžeme pevně zaručit bezpečnost našeho státu a lidu, bylo nám umožněno přenést veškeré úsilí na budování ekonomiky a na zlepšení živobytí lidu.

Navzdory zlomyslným imperialistickým sankcím a blokádě provádějí KSP a korejský lid bezpříkladné zázraky a inovace v ekonomickém budování a v úsilí o zlepšení živobytí lidu, spoléhajíce na vědu a techniku pod praporem soběstačnosti a spoléhání na vlastní síly.

Velké oslavy, které se nedávno konaly k 70. výročí založení KLDR uprostřed velkého zájmů mezinárodního společenství, znamenaly významnou příležitost, díky níž byly plně projeveny politicko-ideologická síla a ekonomická a vojenská síla socialismu  korejského stylu a vysoká mezinárodní prestiž KSP a KLDR.

Navzdory ekonomickým obtížím naše země neustále provádí sociální politiku, jako je bezplatné vzdělávání a bezplatná lékařská péče, a směřuje veškeré úsilí na podporu blahobytu lidu. To svědčí o převaze socialismu korejského stylu, zaměřeného na lidové masy, který za žádných okolností nikdy neztratí původní povahu skutečného socialismu.

Ačkoli to, čeho naše strana a lid dosáhli, je velkolepé, nikdy tím nejsme uspokojeni a stále existují překážky a výzvy, které musíme překonat na cestě naší revoluce.

KSP bude vždy dodržovat socialistické a revoluční principy v revoluci a výstavbě a úspěšně dovrší věc budování silné socialistické země, spoléhajíc na vlastní úsilí pod vlajícím praporem nezávislosti proti imperialismu.

 

Soudruzi,

globální nezávislost byla vždy cílem zahraniční politiky KSP a je společnou touhou lidstva.

Socialismus tvoří jádro antiimperialistických sil a působí jako rozhodující faktor propagace boje pro odmítnutí imperialistické války a agrese a uskutečnění globální nezávislosti.

Socialistické země by měly posílit vzájemnou podporu a solidaritu v boji za zmaření agrese a svévolných praktik imperialistů, pod záštitou socialismu a antiimperialismu. Všechny země a národy světa, které brání nezávislost, by měly podporovat a povzbuzovat věc socialismu a důsledně bojovat proti protisocialistickým snahám imperialistů a reakcionářů.

Komunistické a dělnické strany a pokrokoví lidé by se měli sjednotit a spolupracovat, aby se postavili proti lstivým snahám imperialistů, kteří se snaží rozdělit a rozložit globální socialistické hnutí, a nasměrovat ostří svého boje na svého společného nepřítele, imperialisty.

KSP bude pokračovat v tradičních vztazích přátelství a spolupráce se všemi stranami a národy socialistických zemí včetně Kuby, která buduje socialismus v přímém konfliktu s imperialisty USA, a neustále posilovat a rozvíjet tyto vztahy.

Tím znovu potvrzujeme svou solidaritu s Komunistickou stranou Řecka a všemi ostatními komunistickými a dělnickými stranami, které důrazně bojují proti kapitalistickému vykořisťování a za práva dělnické třídy a lidových mas.

Rovněž vyjadřujeme svou pevnou solidaritu se všemi progresivními lidmi světa, včetně národů Sýrie, Palestiny a Venezuely, kteří bojují za spravedlnost a mír proti imperialistické agresi a intervenci.

Rád bych znovu vyjádřil své upřímné poděkování Ústřednímu výboru Komunistické strany Řecka, že laskavě pozval KSP a uspořádal tak úspěšné setkání, stejně jako komunistickým a dělnickým stranám z celého světa za jejich důslednou podporu a povzbuzení prokázané spravedlivé věci KSP a korejského lidu.

KSP bude i v budoucnu stát na čele boje za konečné vítězství věci socialismu, ideálu a budoucnosti lidstva, a plně se zavazuje ke společnému boji se všemi revolučními stranami světa k tomuto cíli.

 

http://www.solidnet.org/article/20-IMCWP-Contribution-of-WP-of-Korea/?fbclid=IwAR248-WQuew4CJT5Dt-W9z3pnDXOOSd8KebXB-BAqU91Qs8UiUsZmazIrUs