Skip to content

Vychovávanie talentovaných pracovníkov v teórii aj praxi

Univerzita veterinárnej vedy a živočíšnej výroby v Pchjongsongu vyprodukovala množstvo vynálezcov a víťazov ceny vedeckého výskumu. Je to predovšetkým zásluhou úsilia vynaloženého učiteľmi univerzity.

Univerzita kladie dôraz na to, aby všetci študenti boli talentovanými pracovníkmi v teórii i praxi, v súlade so svojím poslaním ako strediska vzdelávania talentov v oblasti veterinárnej vedy a chovu zvierat. Hlavnou metódou zlepšovania kognitívnej schopnosti študentov je skombinovať obsah základných predmetov so špecializovanou výukou.

Napríklad pri výučbe matematiky tvorí veľkú časť učebnej látky vyučovanie množstva denného kŕmenia zvierat, zabezpečenia príslušného obsahu minerálov a administratívneho riadenia smerujúceho k maximalizácii produkcie kŕmnej trávy. Napomáha študentom, aby sa naučili vyvíjať programy na meranie množstva rôznych krmív, na podporu diagnostiky a liečby chorôb zvierat a podobne. Horlivosť študentov pre štúdium základných a špecializovaných predmetov vedie k zlepšovaniu ich študijných výsledkov.

Pozorovanie zvierat je tiež jedným z hlavných výučbových procesov. Hospodárska budova s ​​množstvom zvierat, ako sú jelene, kabar pižmový a bažant, poskytuje študentovi dostatočný priestor na neustále zdokonaľovanie svojich aplikačných schopností. Univerzita má veterinárne klinické demonštračné laboratórium, laboratórium na analyzovanie celkového obsahu rôznych krmív, laboratórium na liahnutie, niekoľko ďalších laboratórií a miestnosť pre všeobecnú prax, kde sú všetky prvky založené na vedeckej, praktickej a modernej báze, aby sa študenti mohli dozvedieť o celkovom vývoji chovu zvierat v krajine. Študenti tu získajú vedecké a technické poznatky týkajúce sa výchovy zvierat a uskutočňujú rôzne experimenty a praktické cvičenia, pričom upevňujú vedomosti, ktoré sa naučili.

Mnohí učitelia sa stali vzorovými učiteľmi a získali certifikáty o registrácii nových vyučovacích metód tým, že rozvíjajú a zavádzajú vynikajúce vyučovacie metódy, ktoré zlepšujú schopnosti študentov. Vďaka úsiliu učiteľov dosahuje univerzita veľké úspechy. Od roku 2012 sa študenti z univerzity každý rok zaradili medzi najlepšiu trojku na národnej súťaži vysokoškolských študentov v programovaní a získali striebornú cenu na 41. regionálnej súťaži ACM-ICPC Asia v Pchjongjangu v novembri 2016. V posledných rokoch bola univerzita vysoko oceňovaná na národných vedecko-technických festivaloch a získala ocenenie na 2. národnej on-line súťaži vysokoškolských študentov v matematike.

Študenti univerzity sa usilujú prispieť k hospodárskemu rozvoju krajiny a k zlepšeniu životnej úrovne obyvateľstva.

http://www.naenara.com.kp