Skip to content

Jednalo 16. plénum Společnosti Pektusan

Praha, 17. června čučche 107 (2018) – V sobotu 16. června čučche 107 (2018) se sešlo v Praze 16. plénum Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan, zapsaného spolku, aby zhodnotilo činnost od 15. pléna 17. června čučche 106 (2017) a projednalo její práci v situaci postupného procesu uvolňování napětí mezi Korejskou lidově demokratickou republikou a největší imperialistickou mocností světa, USA.

Jednání bylo zahájeno státními hymnami Československé socialistické republiky a Korejské lidově demokratické republiky. Zasedací místnost byla vyzdobena vlajkou KLDR a obrazem velkých vůdců soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila obklopených dětmi. Návštěvníkům byly nabídnuty časopisy a samolepky Společnosti Pektusan a brožurky s díly velkých vůdců.

 

Zprávu o činnosti přednesl první místopředseda Společnosti Pektusan soudruh RSDr. Jozef Servista, který omluvil z jednání z důvodu dlouhodobé nemoci předsedu soudruha RSDr. Jaroslava Kafku. Blahopřál Korejské lidově demokratické republice k proběhlému jednání s prezidentem USA a k dalším úspěchům. Vyjádřil plnou solidaritu s KLDR, která chce žít v míru a zvelebovat svou vlast.

Účastníci uctili chvilkou ticha památku čestného předsedy, zakladatele a dřívějšího předsedy Společnosti Pektusan soudruha Jiřího Jarky, který zemřel 7. února letošního roku.

Soudruh Servista ve zprávě uvedl, že výbor společnosti se sešel mezi plény třináctkrát, a vyjádřil poděkování členům výboru za jejich aktivity, především za nové propagační materiály na podporu socialistické Koreje, účast v delegacích přátelství v KLDR a provedené besedy přibližující veřejnosti poznatky z této země a objasňující její pokrokovou politiku.

Poděkoval velvyslanci KLDR soudruhu Kim Pchjong Ilovi a pracovníkům velvyslanectví za cennou pomoc a spolupráci v činnosti Společnosti.

Seznámil přítomné s uzavřenými dohodami o spolupráci s Levicovými kluby žen a Klubem českého pohraničí Litoměřice, které na jednání pléna slavnostně podepsal společně s předsedkyní Republikové rady Levicových klubů žen soudružkou Mgr. Květou Šlahúnkovou a předsedou Klubu českého pohraničí Ústeckého kraje soudruhem Janem Dlouhým.

Projev rady velvyslanectví soudruha Ing. Kim Čchon Se přečetl III. tajemník soudruh Ma Čchol Chun. Vysoce ocenil to, že Společnost česko-korejského přátelství Pektusan za uplynulý rok hodně přispěla k prohlubování přátelského citu mezi korejským a českým lidem a aktivně prováděla solidární činnost na podporu boje korejského lidu za budování socialismu a znovousjednocení vlasti. Popřál členům Společnosti mnoho úspěchů v další činnosti.

Objasnil současnou politiku KLDR, kde nesmrtelný odkaz a přání věčných vůdců soudruhů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila je věrně a důsledně uskutečňován váženým nejvyšším vůdcem soudruhem Kim Čong Unem, pod jehož vedením v čele Korejské strany práce jistě dosáhne dílo korejského lidu pro budování socialismu a znovusjednocení rozdělené vlasti konečného vítězství.

Připomněl letošní 70 let trvající česko-korejské vztahy a dodal: „Jsme právem hrdi na tuto historii přátelských vztahů a budeme se i nadále usilovně snažit o upevnění přátelských vztahů mezi lidmi obou zemí na základě dobrých tradic a zkušeností z minulosti.“

 

 

Po úvodních projevech a volbě komisí bylo přikročeno k provedení změn v orgánech Společnosti.

Z funkce předsedy Společnosti Pektusan byl uvolněn soudruh RSDr. Jaroslav Kafka z důvodu dlouhodobé nemoci. Z funkce 1. místopředsedy byl uvolněn soudruh RSDr. Jozef Servista a z funkce místopředsedy soudruh Lukáš Vrobel. Do funkce čestného předsedy byl zvolen soudruh RSDr. Jaroslav Kafka, předsedou Společnosti Pektusan soudruh RSDr. Jozef Servista, 1. místopředsedou soudruh Lukáš Vrobel, místopředsedou soudruh Alexander Velitš a členem výboru soudruh Roman Blaško.

Zprávu o hospodaření přednesl soudruh Ing. Pavel Rejf, CSc. Následovala komentovaná prezentace fotografií z návštěvy delegace Společnosti Pektusan v KLDR v dubnu tohoto roku, představená soudruhem Lukášem Vrobelem. Prezentaci o internetových stránkách Společnosti Pektusan uvedl soudruh Štefan Kubini.

V diskusi vyjádřili účastníci svou podporu KLDR a hrdost na její politiku, hájící zájmy prostých lidí a národní soběstačnost a identitu. Soudruh Alexander Velitš zazpíval korejsky píseň „Pod Vaším vedením zvítězíme“, věnovanou velkému vůdci soudruhu Kim Čong Ilovi.

V závěru jednání bylo jednomyslně přijato prohlášení, oceňující úspěchy KLDR a rozhodně odmítající štvavé kampaně o porušování lidských práv v KLDR a vměšování se do jejích vnitřních záležitostí. Prohlášení naprosto odsuzuje nespravedlivé a nehumánní hospodářské sankce a požaduje jejich okamžité zrušení. Zasílá srdečný pozdrav hrdinnému korejskému lidu v roce 70. výročí vzniku KLDR a přeje mu mnoho úspěchů v budování a obraně socialistické společnosti.

Výbor Společnosti Pektusan v přijatém usnesení vyslovil poděkování soudruhu Jaroslavu Kafkovi za jeho dlouholetou, obětavou a nezištnou práci ve Společnosti Pektusan a jeho zásluhu o další rozvoj činnosti a rozšíření členské základny, a všem přítomným za účast a aktivní přístup k jednání.

16. plénum bylo zakončeno korejskou revoluční písní „Půjdeme na horu Pektu“.