Skip to content

Rezoluce pléna Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

 

Členové a sympatizanti Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan se setkali, aby zhodnotili svou činnost v uplynulém roce, schválili zaměření činnosti pro příští období, provedli změnu stanov a volby orgánů.

Rok čučche 106 (2017) je významný pro KLDR a celý svět nejen z hlediska velkých historických výročí, ale i vyhrocené a nebezpečné aktuální situace a vážných hrozeb pro brzkou budoucnost. V tomto roce si připomínáme 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, která umožnila vítězství pracujícího lidu na šestině světa a stala se mocným podnětem pro rozvoj světového revolučního hnutí, včetně národně osvobozeneckého hnutí v Koreji, okupované militaristickým Japonskem. Nedlouho po Říjnové revoluci se ve svém dětském věku do tohoto hnutí zapojil věčný prezident soudruh Kim Ir Sen, jehož 105. výročí narození jsme si připomněli letošního 15. dubna. Před 80 lety stál u zrodu Korejské lidové revoluční armády, která za pomoci Rudé armády osvobodila v r. 1945 severní část Koreje od japonských okupantů, čímž byly vytvořeny podmínky pro vznik Korejské lidově demokratické republiky. S revolučním vedením generalissima Kim Ir Sena v čele slavné Korejské strany práce je spjato vítězství nad imperialistickými interventy ve Vlastenecké osvobozenecké válce, vybudování socialismu v osvobozené severní části KLDR i jeho udržení v obtížné situaci po kontrarevolučních převratech ve většině států někdejšího socialistického tábora.

V letošním roce si také připomínáme 20. výročí zvolení generalissima Kim Čong Ila do funkce generálního tajemníka Korejské strany práce. Jeho zásluhou korejská revoluce pokračovala za zostřené mezinárodní situace, prohlubujícího se vydírání a sankcí. KLDR dosáhla všestranné modernizace a stala se jadernou mocností.

Před pěti lety stanul v nejvyšších stranických a státních funkcích lidové Koreje vážený soudruh maršál Kim Čong Un. Jeho mistrné vedení je spjato s posílením vedoucí úlohy Korejské strany práce a obrany a výstavby vlasti v duchu neporazitelných idejí kimirsenismu-kimčongilismu.

V loňském roce schválil 7. sjezd Korejské strany práce mohutný pětiletý plán rozvoje národního hospodářství a již v prvním roce po sjezdu bylo dosaženo prudkého pokroku v budování mocné socialistické země. Uskutečnily se sjezdy a konference masových organizací a rozvíjí se hnutí hrdinských výkonů v práci i obraně. Rozvíjí se moderní socialistická kultura, která nemá ve světě obdoby.

KLDR stojí v čele světového boje za národní nezávislost, mír a společenský pokrok. Je proto trnem v oku imperialistům USA a jejich vazalům, mezi které naneštěstí patří i bývalá Československá socialistická republika, v jejich zájmu rozdělená a přeměněná ve dvě jejich kolonie. USA neustále pokračují ve vyzbrojování okupované jižní Koreje, Japonska a základen v Tichomoří a zesilují provokativní vojenská cvičení zaměřená na útok proti lidové Koreji. V poslední době byla odhalena závažná spiknutí zaměřená na likvidaci nejvyššího vedení korejské revoluce. Neustále zesilují nelidské hospodářské sankce.

V příštím roce oslaví KLDR 70 let od svého založení. Korejský socialismus prokázal za sedm desítek let své existence takovou životaschopnost, jako nikde jinde na světě. Ztroskotaly všechny pokusy třídních nepřátel o vojenskou porážku socialistické Koreje nebo o její liberalizaci, ideologický rozklad a nenásilnou restauraci kapitalismu. Neohrožené revoluční vedení Korejské strany práce zajišťuje lidu KLDR sociální jistoty a šťastný život, které mohou být příkladem celému světu.

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan přeje lidu KLDR mnoho úspěchů v budování a obraně socialistické společnosti, v boji proti silám války a reakce. Jsme hrdi na pomoc, kterou korejskému lidu poskytovalo socialistické Československo. Rozhodně nesouhlasíme s politikou současného vedení následnických států, vedoucího v chomoutu imperialistů USA a Evropské unie štvavou kampaň a výhrůžky proti lidové Koreji a pochlebujícího jihokorejské loutkové vládě.

Zásadně odmítáme hospodářské sankce proti KLDR, vojenská cvičení ohrožující její bezpečnost, výhrůžky jejím napadením a přítomnost okupačních vojsk USA v jižní Koreji a všech cizích zemích. Podporujeme spravedlivé mírové znovusjednocení Korejského poloostrova bez cizího vměšování. Tvrdě odsuzujeme štvavé pomlouvačné kampaně proti lidové Koreji, zastírající bídný stav lidských práv a neustále se zhoršující sociální situaci v kapitalistických zemích.

Ať žije a vzkvétá Korejská lidově demokratická republika, ať žije Korejská strana práce, ať žije drahý vážený vůdce soudruh maršál Kim Čong Un!

Pryč s imperialismem, za spravedlivý mír a socialismus!

 

 

Plénum Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

v Praze dne 17. 6. čučche 106 (2017)