Skip to content

7. všeodborový sjezd

2016-10-27-03-01

Pchjongjang, 27. října čučche 105 (2016) (KCNA) – 7. sjezd Generální federace odborových svazů Koreje (GFTUK) se konal v Lidovém paláci kultury v úterý a ve středu.

Sjezd zhodnotil úspěchy a zkušenosti získané po 6. sjezdu a diskutoval úkoly a cesty všech odborových organizací k úctyhodnému splnění jejich poslání a povinnosti jako spolehlivých pomocníků a podporovatelů strany v důkladném provádění rozhodnutí učiněných na 7. sjezdu Korejské strany práce (KSP).

Přítomni byli delegáti, kteří byli zvoleni na konferencích provinčních odborů.

Funkcionáři orgánů strany, administrativy a ozbrojených sil a delegace Svazu korejských učitelů v Japonsku Kongresu se zúčastnili jako pozorovatelé.

Sjezd schválil následující položky pořadu jednání:

  1. Přezkum práce ústředního výboru GFTUK.
  2. Přezkum Ústřední revizní komise GFTUK.
  3. Revize stanov GFTUK.
  4. Volby orgánů ústředního vedení GFTUK.

2016-10-27-04-01

Sjezdu byl předán dopis “Úkol dělnické třídy Kim Ir Sena (Kim Il Sunga) a Kim Čong Ila v této době a úkoly odborové organizace”, zaslaný nejvyšším vůdcem Kim Čong Unem účastníkům 7. GFTUK.

Představeny zde byly blahopřejné zprávy a dopisy zaslané odborovými organizacemi a osobnostmi politických a společenských kruhů z různých zemí a mezinárodních subjektů u příležitosti 7. sjezdu GFTUK.

Také zde byla představena společná blahopřejná zpráva odeslaná z Pracovního ústředí jižního výboru pro uskutečnění společného prohlášení z 15. června (společné prohlášení KLDR a jižní Koreje z 15. 6. 2000, pozn. překl.).

Ču Jong Gil (Ju Yong Gil), předseda ústředního výboru GFTUK, podal zprávu o prvním bodu programu. Vedoucí delegace Svazu korejských učitelů v Japonsku přednesl blahopřejný projev. Následovaly projevy týkající se prvního bodu pořadu jednání. Bylo přijato rozhodnutí o prvním bodu programu.

Sin Pong Ryol, předseda Ústřední revizní komise GFTUK, podal zprávu o druhém bodu programu.

Byla projednána třetí položka agendy. Rozhodnutí o revizi stanov GFTUK bylo přijato.

 

odbory_01

Poté proběhla diskuse o čtvrtém bodu programu. Sjezd zvolil Ústřední výbor a Ústřední revizní komisi GFTUK.

Bylo zveřejněno rozhodnutí prvního plenárního zasedání sedmého ÚV GFTUK.

Ču Jong Gil byl zvolen předsedou ÚV GFTUK a Čche Su Dong, Pong Won Ik, Han U Phal, Kim Tong Son, Čche Pong Man, Rim Čchang Bok, Ri Čchol Čun a Kim Song Su byli zvoleni jeho místopředsedy.

Byli jmenováni ředitelé oddělení ÚV GFTUK a šéfredaktor Rodongdža sinmun, orgánu ÚV GFTUK.

Byly zveřejněny výsledky voleb předsedy a místopředsedů Ústřední revizní komise GFTUK, které se konaly na prvním plenárním zasedání sedmé Ústřední revizní komise GFTUK.

 

 

Z dopisu soudruha Kim Čong Una 7. všeodborovému sjezdu

 

MM00243008(…)

Nadosmrti bránit Ústřední výbor strany je život, duše a hrdá tradice korejské dělnické třídy. Jedna generace dělnické třídy může být nahrazena jinou, ale její tradice věrné podpory strany a vůdce a dějiny jednomyslné jednoty musí být neseny vpřed navždy. Dělnická třída a další členové odborů by měli (…) bránit ideologii a autoritu strany v duchu zobrazeném v poválečných dnech, kdy zabezpečili stranu pokřikem, že naházejí frakční prvky do elektrické pece; neměli by ani v nejmenším přehlížet nebo dělat kompromis s protistranickými a nezdravými praktikami všech odstínů, zjištěnými při provádění politiky strany, ale rozhodně je rozbít svými železnými pěstmi.

Je třeba posílit vedení organizačního a ideologického života v odborové organizaci tak, aby plně připravilo všechny její členy jako skutečné kimirsenovce-kimčongilovce.

(…)

Odborová organizace by měla mít vedení organizačního a ideologického života za hlavní linii a přikládat mu nejvyšší význam.

Veškeré úsilí by se mělo soustředit na ideologickou výchovu odborářů. (…)

Měly by (odbory) vštípit (svým členům) stranickou myšlenku a linii priority vojenských záležitostí tak, aby upřímně studovali vojenské záležitosti a zůstali ve střehu a připraveni za všech okolností pevně třímat zbraň revoluce v jedné ruce a kladivo třídy ve druhé. Měly by zesílit ideologickou výchovu a ideologický boj, které jsou zaměřeny na rozbíjení reakční ideologické a kulturní infiltrace ze strany imperialistů a jejich následovnických sil, aby uchránily své členy před kontaminací kapitalistickým jedem a vedly je všechny k pevnému třímání stanoviska dělnické třídy a žití a práci řádným a revolučním způsobem.

(…)

Je důležité, aby budování silné socialistické země komplexně uplatňovalo ducha samostatného rozvoje na prvním místě. Ochraňujíce pevné přesvědčení, že naše vlastní věci jsou nejlepší a naše síla je největší, dělnická třída a další členové odborů by měli přikládat plnou váhu svému bojovnému duchu sebedůvěry, aby odvážně ovlivnili domácí výrobu potřebných materiálů a vybavení a modernizaci technologických procesů výroby a vytvořili nejvyšší standard socialistické civilizace. Se sebeúctou a odvahou, jak se sluší na dělnickou třídu Koreje, by měla vyrábět všechno lépe než ostatní, a tak smést sklon k dovozu a demonstrovat vynalézavost národa a čest země.

Mají-li být silní v možnosti samostatného rozvoje a hrát hlavní roli v éře ekonomiky založené na znalostech, dělnická třída a další členové odborů by měli zvládnout moderní vědu a techniku. Nic není nemožné, když je revoluční duch dělnické třídy spojen s moderní vědou a technikou. Dělnická třída a další členové odborů, s ohledem na stranický záměr připravit všechen lid jako inteligentní pracující, vědecký a technický personál, by měla být zapsána do systému studia při práci, jako je dálkové vzdělávání, a tvrdě studovat k pozvednutí úrovně svých znalostí moderní vědy a techniky a kulturních vědomostí. Měla by odmítnout tendence spoléhat se pouze na zkušenosti a smýšlet o technologiích jako něčem tajemném, a představit nové vynálezy a hodnotné technické inovace, což pozitivně přispěje k vědeckému a technologickému rozvoji jejích jednotek a k budování založeném na znalostní ekonomice. Odborové organizace by měly podporovat a vést dělnickou třídu a další členy odborů, aby mohli stát v čele kampaně, aby všichni lidé byli dobře zběhlí ve vědě a technice.

Odborové organizace by měly zajistit, že dělnická třída a další členové odborů povedou na masové bázi sportovní, kulturní a umělecké aktivity v pravidelných intervalech a stanoví kultivovaný způsob výroby a života, aby vytvořili novou kulturu dělnické třídy a aby celá společnost přetékala pulzujícím duchem.MM00242850

Masové hnutí je mocným prostředkem k dosažení nepřetržitého vzestupu v socialistické výstavbě na síle kolektivních inovací. Odborové organizace by měly organizovat a rychle provádět kampaň socialistického soutěžení, hnutí masové technické inovace, hnutí k vytvoření vzorných soustruhů následujících příklad soustruhu č. 26, hnutí dobrého chování a další masová hnutí, jak to vyžaduje skutečnost, kdy mocná socialistická země je budována na nové úrovni. Tím mohou povzbudit dělnickou třídu a další členy odborů, aby věnovali všechno své nadšení a moudrost pro budování socialismu. Měly by stanovit ambiciózní cíle pro hnutí, s hlavním důrazem na realizaci strategických úkolů přijatých sedmým sjezdem strany a v odrazu cílů a požadavků mas, a trvale usilovat o jejich dosažení; pak životaschopnost těchto hnutí zcela naplní svou roli.

(…)

Dělnická třída a další členové odborů by se měli plně vybavit linií a politikou naší strany nezávislého národního znovusjednocení, a stát v čele boje za její provedení. Měli by aktivně podporovat a povzbuzovat pracující v jižní Koreji v jejich boji za antiamerickou nezávislost, demokratizaci společnosti a jejich právo na existenci, podporovat solidaritu a spolupráci s odborovými organizacemi v jižní Koreji pod ideály samostatnosti našeho národa, a tím otevírat cestu k nezávislému znovusjednocení.

GFTUK by měla bránit a uplatňovat naši myšlenku a principy zahraniční politiky strany, podporovat pokrokové národy světa v jejich boji za nezávislost, mír a socialismus a rozvíjet vztahy dobrého sousedství, přátelství a spolupráce s odbory v jiných zemích a mezinárodní odborové organizace, aby se tak rozšířily řady příznivců a sympatizantů s naší revolucí a urychlila věc globální nezávislosti.

Pro úspěšné plnění úkolů, kterým čelí GFTUK, by její organizace na všech úrovních měly být posíleny a jejich funkce a role upevněna.

(…)

2016-10-26-04-03

Odboroví funkcionáři by se měli plně vybavit pracovními metodami soudruha Kim Čong Ila a aplikovat je v praxi. Měli by se řídit ušlechtilými příklady, které poskytl ve výchově a vedení mas, a to vše dle jeho instrukcí. Měli by sestupovat mezi nižší vrstvy jako rutinní záležitost, mísit se s masami ve své práci a pomáhat jim a vést je vpřed. Měli by odstranit takové zastaralé a zpátečnické metody práce jako pouhé zprostředkování politiky strany níže postaveným organizacím či omezování odborové činnosti na jednání a papírování. Místo toho by měli vždy jít hluboko mezi masy, zasívat semena a sklízet ovoce sami.

Stranické organizace by měly upřednostňovat odborovou práci a přikládat jí plnou váhu.

(…)

Když dělnická třída zdvojnásobí své úsilí a odborové organizace budou plné elánu, síla našich revolučních řad bude dále posilovat a budou provedeny větší kroky v budování mocného socialistického státu.

Pevně věřím, že dělnická třída a všichni ostatní členové GFTUK a jejích organizací plně prokáží hrdinnou bojovnost, jak se sluší na dělnickou třídu Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, a aktivně přispějí k urychlení konečného vítězství v budování mocné socialistické země tím, že splní se ctí vznešený úkol a povinnost, který převzali pro zemi a revoluci, věrni vznešeným záměrům velkých vůdců.

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

Rodong Sinmun, http://rodong.rep.kp

(zkráceno)