Skip to content

Dopis ÚV Korejské strany práce ÚV KSČ

ksp_znakkscPchjongjang, 12. května čučche 105 (2016)

Ústřední výbor

Komunistická strana Československa

Česká republika

Praha

 

Ústřední výbor Korejské strany práce (KSP) vyjadřuje svoji úctu Komunistické straně Československa a využívá příležitosti dopisu k rozšíření informací o 7. sjezdu KSP, který úspěšně proběhl.

KSP zahájila 70denní kampaň před historickým 7. sjezdem KSP, aby se stal předělem ve vývoji strany a revoluce a vytvořil nebývale silnou ideovou jednotu, s cílem mobilizace všech členů strany a pracujících, k vytváření uvědomění nové éry.

Mohutná odezva na výzvu strany, všech členů strany a pracujících, ukázala v 70-denní kampani jednotu a plnou podporu kurzu strany, velkou ideovou sílu. Byly vykonány pracovní zázraky a dosaženo velkých činů na všech frontách budování silného socialistického národa, které ozdobily 7. sjezd KSP, jako sjezd vítězů a slávy.

7. sjezd KSP se konal v Pchjongjangu, hlavním městě Korejské lidově demokratické republiky (KLDR) od 6. do 9. května 2016, v atmosféře nadšení, opírajícího se o revoluční zápal a vytrvalost celé strany, Korejské lidové armády (KLA) a obyvatel, za pozornosti mezinárodního společenství. 7. sjezd KSP byl svolán, aby položit pevné základy pro úsilí ke splnění revolučních principů  čučche, spojených s životem slavných soudruhů Kim II Sunga (v ruské transkripci Kim Ir Sena) a Kim Čong Ila, kteří založili a vedli KSP, vytýčili cíle a akční program budování mocného socialistického národa a přinesli nový rozmach revoluce a budování.

V souladu s touhou členů strany, vojáků a důstojníků KLA a korejského lidu, zvolil 7. sjezd KSP soudruha Kim Čong Una, nejvyššího představitele KSP a našeho lidu – předsedou KSP. Soudruh Kim Čong Un vyniká v ideologii a teorii, má vůdčí schopnosti a vysoké morální vlastnosti k vedení revolučního hnutí čučche po stále vítězné cestě.

Volba váženého soudruha Kim Čong Una jako nejvyššího vůdce pro zastupování a vedení KSP rozhodně prokázala jeho neomezenou podporu naší armádou a lidem, stejně jako absolutní důvěru, která je v něj vkládána. Byla to byla revoluční událost velkého významu, která slibuje další perspektivu rozkvětu naší strany, revoluce, vlasti a národa. Byla to událost, která si zaslouží samostatnou stránku v historii.

Vážený soudruh Kim Čong Un vystoupil s historickou zprávou o činnosti Ústředního výboru KSP.

Ve zprávě soudruh Kim Čong Un podal ucelený přehled o vítězstvích a úspěších dosažených KSP, KLA a korejským lidem, během uplynulého období a předložil strategickou linii a úkoly, které je třeba splnit má-li být úspěšné úsilí o rozvoj socialismu. Potvrdil cestu pod zástavou transformace celé společnosti, jak to vytyčuje kimilsungismus-kimčongilismus.

Soudruh Kim Čong Un konstatoval, že nejvýznamnějším úspěchem, dosaženým během uplynulého období, bylo vybudování silného národa, majícího velkou politickou a ideologickou sílu, na základě přesvědčivé jednoty a nepřemožitelné vojenské moci. Zdůraznil, že největší úspěch KSP za uplynulé období bylo dosažení přesvědčivé jednoty celé společnosti, v níž celá strana a lid pevně stojí za nejvyšším představitelem národa, jak z ideového, tak z morálního hlediska.

Poznamenal zejména to, že KSP vytvořila z KLDR mocný stát se silnou mládeží tím, že našla úspěšné řešení problému mládeže, který mnoho jiných zemí obtížně hledá. Úspěch lze přičíst jednotnému úsilí KSP, spolehlivě sledujícímu strategické zapojení mládeže do odpovědné práce, a tak vychovávající mladé pokračovatele revoluce a prosazovatele idejí čučche. Řekl, že je to další hrdé vítězství KSP.

Vážený soudruh Kim Čong Un prohlásil, že se jedná o historické poslání KSP, KLA a korejského lidu dobudovat socialismus podle idejí čučche, idejí, kterým velký soudruh Kim II Sung a soudruh Kim Čong Il věnovali celý svůj život. Současně vytýčil úkoly pro tuto cestu rozvoje a prostředky k jejich splnění.

Soudruh Kim Čong Un zdůraznil, že celá společnost musí být transformována, jak to předpokládá kimilsungismus-kimčongilismus,  aby bylo dosaženo cílů socialismu a plně zajištěna nezávislos lidových mas.

Dále uvedl, že klíčový úkol pro KSP je změnit celou společnost, podle idejí kimilsungismu-kimčongilismu, prvořadý úkol pro vybudování silného socialistického národa.

Zdůraznil, že obecná linie KSP je posílení moci lidu, a jeho role, v průběhu tří revolucí. Ideová, technologická a kulturní revoluce – musí být provedeny důkladně, aby byl vytvořen silný socialistický stát. Linie KSP má dalekosáhlý cíl vybudovat silný stát s pokročilou vědou a technologickými možnostmi, silnou ekonomikou a pokročilým stavem socialistické civilizace. Soudruh Kim Čong Un pokračoval v objasnění úkolů, jakož i způsobů a prostředků pro další zvýšení schopností KLDR jako silného státu s velkou politickou a ideovou silou, stejně jako s neporazitelnou vojenskou mocí.

Poukázal mimo jiné na to, že úsilí zaměřené na vybudování silného hospodářství by mělo být klíčovou oblastí, na kterou KSP a vláda KLDR musí soustředit všechny zdroje. Bezprostředním úkolem je dosažení rozhodujícího zlepšení obživy lidu důsledným,  uplatňováním pětiletého plánu (2016-2020) v rozvoji ekonomiky země.

Ve zprávě váženého soudruha Kim Čong Una byly také uvedeny jednotlivé důležité úkoly, které je třeba splnit, aby se dosáhlo národního znovusjednocení, a aby se vítězně zajistila globální nezávislost.

Soudruh Kim Čong Un rozhodně vyhlásil, že národní znovusjednocení je životně důležité a má pro KSP největší naléhavost. Objasnil, že KSP by měla sledovat linii zajištění národní nezávislosti, dosažení velké národní jednoty, zajištění míru a zavedení federálního systému. Ve snaze otevřít cestu pro národní znovusjednocení prosazuje  tříbodový prováděcí dokument.

Zdůraznil, že je nezbytné dosáhnout zásadní zlepšení v mezikorejských vztazích a uvedl, že obě strany Koreje by se měly navzájem respektovat a spolupracovat pro znovusjednocení, zlepšováním mezikorejských vztahů a napsáním nové kapitoly v historii národního hnutí za znovusjednocení, zmírňováním vojenského napětí a řešením všech otázek prostřednictvím dialogu a vyjednávání.

Soudruh Kim Čong Un rovněž poukázal na to, že je důležité respektovat mezikorejské dohody, dříve podepsané oběma stranami Koreje, a důsledně je plnit, s cílem zvýšit úsilí zaměřené na zlepšení mezikorejských vztahů a dosažení národního znovusjednocení. Zároveň zdůraznil, že země zodpovědné za rozdělení Korejského poloostrova by neměly vznítit nedůvěru a konfrontaci mezi oběma částmi Koreje, ale napomoci znovusjednocení Koreje.

Vážený soudruh Kim Čong Un poznamenal, že v současné situaci se uplatňují agrese a intervence imperialistických a vládnoucích sil, včetně USA, nejen potlačování svrchovaných práv mnoha zemí a národů, ale také rozpoutávání neustálých válek a konfliktů. Všechny země a národy by měly vést boj proti imperialistickým reakčním silám, proti jejich panovačnosti, svévoli, agresivitě a porušování práv, za nezávislost, suverenitu a zajištění nezávislosti globálně. V této souvislosti charakterizoval zahraniční politiku KSP a uvedl přehled úkolů a způsoby jejich plnění.

Soudruh Kim Čong Un potvrdil, že nezávislost, mír a přátelství jsou konzistentní principy, jež jsou základem zahraniční politiky KSP, stejně jako jsou základními principy, které je třeba dodržovat v úsilí o zajištění nezávislosti v globálním měřítku. Zdůraznil, že KLDR by měla napsat novou kapitolu v úsilí o rozvíjení mezinárodních vztahů, v souladu se svým hrdým statusem silného, nezávislého národa s nukleární vojenskou mocí.

Zejména položil důraz na nutnost zachovat mír a bezpečnost v regionu a ve světě, opíraje se o principy songun.

Dal jasně najevo, že KSP bude nadále sledovat strategickou linii současného provádění hospodářské výstavby a budování a posilování jaderných sil sebeobrany,  z kvalitativního i kvantitativního hlediska. A to tak dlouho, jak dlouho budou přetrvávat nukleární hrozby a nátlak imperialistů.

Soudruh Kim Čong Un slavnostně prohlásil, že KLDR, odpovědná jaderná mocnost, nepoužije jaderné zbraně jako první, pokud se agresivní nepřátelské síly nebudou snažit zasahovat do její svrchovanosti jadernými zbraněmi. Tuto pozici KLDR opakovaně potvrdil. Také prohlásil, že KLDR bude věrně plnit své mezinárodní závazky, pokud jde o nešíření jaderných zbraní, a že se bude snažit o odstranění všech jaderných zbraní na světě.

Soudruh Kim Čong Un poukázal na to, že KSP je ochotná spolupracovat se všemi zeměmi a národy světa, které aspirují na nezávislost a spravedlnost, bez ohledu na rozdíly v ideologii a politickém systému. Také vyjádřil ochotu zlepšit a normalizovat vztahy s jakýmikoli jinými zeměmi, které respektují suverenitu KLDR, a uskuteční vstřícná gesta k nim, i když tyto země byly dříve nepřátelské vůči KLDR.

Zpráva o činnosti ústředního výboru KSP, přednesená sjezdu váženým soudruhem Kim Čong Unem, je nejen ukazatelem světlé budoucnosti KSP a korejské revoluce, ale také dlouhodobým programem velkého významu, který vytyčil nový kurz, založený na revolučních idejích čučche.

Sedmý sjezd KSP schválil změnu stanov KSP, v souladu s požadavkem na vývoj revoluce a strany, a zvolil nový ústřední výbor na základě přání celé strany.

První plenární zasedání 7. sjezdu KSP, které bezprostředně následovalo po sjezdu, zvolilo  členy politického byra ústředního výboru, stejně jako členy prezidia politického byra, v čele s váženým soudruhem Kim Čong Unem a ustavilo Výkonnou radu pro politické záležitosti a Ústřední vojenskou Komisi KSP.

Sedmý sjezd KSP plně prokázal nepřemožitelnou jednotu KSP, v čele s váženým soudruhem Kim Čong Unem jako jejím jádrem, a potvrdil pevné odhodlání všech – členů strany a lidu, zvítězit ve vybudování silného socialistického státu, pod moudrým vedením soudruha Kim Čong Una. Zapíše se do historie KSP jako sjezd jednoty, vítězství a slávy.

Vážený soudruh Kim Čong Un získal nejvyšší úctu – jako předseda KSP. Úspěšně řídil 7. sjezd KSP jako smysluplnou revoluční událost, která přispěje ke světlé budoucnosti KSP, korejské revoluce, vlasti a korejského národa. Členové celé strany a lid jsou zapojeni do generální kampaně, s cílem plnit úkoly předložené na sjezdu, jsou plni přesvědčení o konečném vítězství, stejně jako optimismu ohledně budoucnosti.

Situace zůstává napjatá a různé potíže stojí v cestě vpřed, protože nepřátelské síly nás vydírají hrozbami jaderné války a sankcemi, zaměřenými proti našemu politickému systému. Nicméně nebudeme váhat ani v nejmenším – a pevně věříme v naše konečné vítězství, neboť jsme vedeni váženým soudruhem Kim Čong Unem, uznávaným představitelem. Spoléháme na jednotu vedení, strany a lidu, tedy na sílu, která je větší než jaderné zbraně, a máme neporazitelnou vojenskou moc, opírající se o politiku songun – linii současné hospodářské výstavby a budování jaderných obranných sil. Stejně jako v minulosti bude KSP i nadále věrná zásadám nezávislosti, míru a přátelství, jako základu své zahraniční politiky a bude posilovat a rozvíjet vztahy přátelství a spolupráce se všemi politickými stranami, včetně vaší strany, které usilují o nezávislost a spravedlnost, aby aktivně přispěly k prosazení nezávislosti na celém světě.

Ústřední výbor KSP využívá této příležitosti, aby zopakoval svůj vděk KSČ za  podporu a solidaritu ve spravedlivé věci KSP a korejského lidu a přeje Vám velké úspěchy ve vaší budoucí práci.

 

Přijměte prosím ujištění o nejvyšší úctě.

 

Ústřední výbor Korejské strany práce