Skip to content

Zdravice Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan maršálu Kim Čong Unovi

Vysoce vážený soudruhkimcongun_101

KIM ČONG UN

první tajemník Korejské strany práce

první předseda Komise národní obrany KLDR

vrchní velitel Korejské lidové armády

Pchjongjang

 

Vysoce vážený soudruhu Kim Čong Une,

členové Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan sledují vývoj v Korejské lidově demokratické republice na základě zpravodajství Korejské ústřední tiskové agentury (KCNA) a dalších zdrojů ze socialistické Koreje a jsou hrdi na úspěchy, kterých dosahuje lid svobodné, socialistické severní části Koreje pod moudrým vedením slavné Korejské strany práce.

V dubnu tohoto roku uplynou čtyři roky Vašeho působení v nejvyšších stranických a státních funkcích socialistické Koreje, v čele Korejské strany práce a Komise národní obrany KLDR. Když jste jako nejmladší státník světa stanul v čele hrdinné země se slavnými revolučními tradicemi, v čele předvoje protiimperialistického boje, po desítky let vysoko třímajícího rudý prapor socialistické revoluce a národní nezávislosti, stál před Vámi nelehký úkol udržet a posílit pozici státu, který nejzásadněji odporuje imperialismu a ztělesňuje hodnoty a revoluční tradice světového komunistického a dělnického hnutí. Jsme šťastni, že můžeme konstatovat, že pod Vaším vedením dosáhla osvobozená část Koreje dalších pozoruhodných úspěchů ve zvyšování životní úrovně svého lidu, aniž by se dala cestou kompromisu s třídními nepřáteli a prokletého tržního hospodářství, kterou předvídali zlověstní špatní proroci.

KLDR je dnes díky nezlomné revoluční linii Korejské strany práce předvojem světového hnutí za společenský pokrok a za mír. Nic na tom nezmění zlovolné pomluvy ze strany třídních nepřátel a jejich vědomých i nevědomých sluhů včetně pseudosocialistů a pseudokomunistů, pacifistů a idealistů. Plně chápeme nutnost Vaší ozbrojené obrany a přejeme další úspěchy Vaší vojenské vědě a technice.

 

Vážený soudruhu maršále,

v celém světě není žádného státu, který by měl tolik organizací svých přátel, tolik propagátorů své politiky, jako KLDR. Něčím takovým se nemohou pochlubit ani fašizující imperialističtí obři typu USA, kteří své podporovatele štědře honorují, zatímco Vaše země má na celém světě řadu uvědomělých podporovatelů, hájících ji bez ohledu na svůj osobní prospěch. Žádná země jistě nemá po celém světě tolik organizací přátelství jako KLDR. Nedbejte na to, že větší část lidu kapitalistických států ještě nechápe význam geniální politiky čučche a songun, jsouc ovlivněna buržoazní propagandou, že maloměšťáci mají strach z ozbrojeného boje za sociální osvobození. Jak říkal geniální V. I. Lenin, pravda je pravou, i když je v menšině.

Naše vlast, někdejší Československá socialistická republika, dosáhla velkých úspěchů v budování socialismu a pomáhala KLDR, těžce postižené japonskou okupací a dobyvačnou válkou v l. 1950 – 1953. Československo přišlo v boji proti fašismu o 360 tisíc svých nejlepších vlastenců, o polovinu (30 tisíc) svých komunistů, avšak ztráty KLDR v boji proti japonským a severoamerickým uchvatitelům byly ještě výraznější. Zatímco Československo bylo po druhé světové válce po čtyři desítky let celé osvobozeno od kapitalismu, v Koreji dosáhla sociálního osvobození jen polovina země, avšak zato trvale a neporazitelně, zásluhou svých skvělých vůdců vždy vítězné Korejské strany práce, soudruhů Kim Ir Sena, Kim Čong Ila i zásluhou Vaší, soudruhu Kim Čong Une.

Bohužel, budování socialismu a komunismu v naší vlasti bylo poraženo falešnými pacifistickými představami o mírovém soužití s třídními nepřáteli, zanesenými k nám z SSSR prokletého zrádce M. S. Gorbačova. Historickou zásluhou KLDR zůstane její linie samostatnosti, díky které se na rozdíl od ČSSR a dalších států tzv. sovětského bloku nepodřídila politice restaurace kapitalismu.

Naše socialistická vlast byla proti vůli svého lidu rozdělena ve dvě kolonie imperialismu, zavlečené do útočného paktu NATO a do Evropské unie, představující novou Velkoněmeckou říši. Pokrokoví lidé bývalého Československa se s tím nikdy nesmíří.

My, členové Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan a všichni čeští a slovenští komunisté a pokrokoví lidé, přejeme mnoho úspěchů KLDR v cestě jejího samostatného rozvoje, založeného na společenském vlastnictví výrobních prostředků a kolektivismu. Obdivujeme socialistickou kulturu KLDR, protikladnou k úpadkové konzumní společnosti tzv. Západu.

Přejeme Vám mnoho úspěchů, vážený soudruhu Kim Čong Une, ve spravedlivém boji za národní znovusjednocení, za socialismus v celé Koreji a na celém světě, přejeme Vám úspěšné jednání nadcházejícího 7. sjezdu Korejské strany práce. Obdivujeme, že Vaše strana a všechen lid ctí své revoluční tradice, zatímco my Čechoslováci jsme dopustili zhanobení svých největších revolucionářů, hrdinných bojovníků proti kapitalismu a fašismu v čele s dělnickými prezidenty Klementem Gottwaldem a Antonínem Zápotockým a revizi jejich díla, a kvůli tomu jsme utrpěli hanebnou porážku socialismu a restauraci kapitalismu, zatímco korejský lid kráčí od vítězství k vítězství, neskonale věren dílu Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, inspirovaných velikým Leninem a Stalinem.

 

Společnost česko-korejského přátelství Pektusan,

6. dubna čučche 105 (2016)