Skip to content

Z novoročního projevu maršála Kim Čong Una

MM00238438

Kim Čong Un, první tajemník Korejské strany práce, první předseda Komise národní obrany KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády, přednesl projev na Nový rok Čučche 105 (2016). Přinesený výtah z projevu nemusí vzhledem ke zkrácení obsahovat doslovné citace a všechny teze.

V úvodu projevu, zahájeného oslovením „soudruzi“, vyjádřil Kim Čong Un nejušlechtilejší respekt velkým soudruhům Kim Ir Senovi a Kim Čong Ilovi, symbolům socialistické Koreje a slunce čučche. Vyslovil novoroční přání všem vojákům a lidu, kteří obětavě a s pevným odhodláním pracují pro prosperitu své socialistické země, popřál všem rodinám harmonii a šťastný smích dětem. Pozdravil krajany na jihu a v zahraničí, kteří se snaží dosáhnout národního znovusjednocení, drahocenného přání národa, pokrokové národy a přátele KLDR ve světě, kteří usilují o nezávislost, spravedlnost a mír.

Rok 2015 označil za rok gigantického zápasu, vítězství a slávy, v nichž socialistická Korea plně prokázala svou prestiž a moc. Jmenoval uskutečněné významné stavby Elektrárny mládeže pektusanských hrdinů, elektrárny Chongchongang, vědeckotechnického komplexu, ulici vědců Mirae, jangchonského zeleninového zemědělského družstva, které ztělesňují myšlenky a politiku strany a ukazují odvahu země, která postupuje mílovými kroky, zkracujíc deset let na jeden rok.

Dělnická třída, vědci a technici, věrni pokynům velkých vůdců, uskutečnili velké kroky při budování moderního metalurgického průmyslu. Realizací idejí strany a obhajobou její politiky létá domácí letadlo a jezdí domácí vlak metra, byly zajištěny bohaté úlovky ryb a ovocné sklizně. Sportovci povýšili čest své vlasti a povzbudili bojovný duch vojáků a lidu ziskem zlatých medailí na mezinárodních soutěžích.

Velké akce na oslavu 70. výročí strany upoutaly pozornost světa a ukázaly sílu jednoty všech vojáků, lidu a strany a světlou budoucnost čučchistické Koreje. Vojáci a lid zažehnali nebezpečí války a zabezpečili se ctí důstojnost republiky a světového míru.

Za největší důstojnost, hrdost a úspěch KLDR označil Kim Čong Un mladý předvoj, miliony mladých lidí plně vybavených revoluční ideologií velkých vůdců a pevně stojících za stranou, nástupce revolučního procesu čučche. Srdečně poděkoval všem členům Korejské strany práce, vojákům a lidu, kteří oslavili loňský rok hrdinským bojem a výkony v obětavé podpoře věci strany, ochraňující vroucí loajalitu k ní i víru v jistotu vítězství.

Tento rok je významným rokem, kdy se uskuteční sedmý sjezd Korejské strany práce. Sjezd hrdě přezkoumá úspěchy strany dosažené v revoluci a výstavbě pod moudrým vedením velkých vůdců a představí ambiciózní plán urychlení konečného vítězství revoluce. Sjezd by se měl stát slavným setkáním vítězů a historickým mezníkem v provádění revolučního procesu čučche.

„Ohlasme zlatý věk v budování prosperujícího národa v roce sedmého sjezdu Korejské strany práce!“, to je bojové heslo strany. Měli bychom soustředit veškeré úsilí na vybudování ekonomického obra, přinést čerstvý obrat ve vývoji ekonomiky země a zlepšení životních podmínek lidu, řekl a vyzval ke všeobecnému útoku v energetice, těžbě uhlí, hutním průmyslu a železniční dopravě. Problém s elektřinou by měl být vyřešen jako závazek zahrnující celou stranu a celý stát. Všechna odvětví a všechny jednotky by měly vést intenzivní kampaň šetření a efektivního využívání elektřiny. Stát by měl přijmout nekompromisní opatření k zajištění dostatečného materiálního vybavení hutních závodů, zvýšení produkce železa a oceli. Železniční doprava by měla zvýšit efektivitu při organizaci a řízení dopravních služeb s cílem zajistit pravidelný provoz vlaků a urychlit modernizaci.

Korejská strana práce považuje zlepšování životních podmínek lidu za nejdůležitější z četných státních záležitostí. V rostlinné a živočišné výrobě a rybolovu by měly inovace uskutečnit radikální změnu ve zlepšování životního standardu lidu. Sektor lehkého průmyslu by měl zvýšit počet světově proslulých výrobků a konkurenceschopného zboží. Stavebnictví by mělo zajistit výstavbu důležitých výrobních zařízení, vzdělávacích a kulturních institucí a obytných domů na nejvyšší možné úrovni a nejvyšší možnou rychlostí.

Všechny sektory národního hospodářství by si měly stanovit ambiciózní cíle a udržovat pravidelnou produkci s využitím každé možné vnitřní rezervy a potenciálu. Měly by také považovat za důležitý požadavek na zlepšování kvality výrobků, zajištění domácí výroby zařízení a spoléhání se na místně dostupné suroviny a materiály. Celá strana, celá armáda a všechen lid by se měli usilovněji zapojit do kampaně obnovy lesů země. Městské i venkovské oblasti, pracoviště a vesnice by se měly dokonale lesknout a měla by být přijata pozitivní opatření k zachování přírodních zdrojů a zabránění znečištění ovzduší, řek a moře.

Vláda a další státní a hospodářské orgány by rozhodně měly zlepšit ekonomické plánování a vedení. Politická a vojenská síla republiky by měla být všestranně posílena. Je nutné skálopevně stmelit politicko-ideologickou pozici socialismu. Měli bychom považovat ideologii za hnací motor revoluce. Politická práce by měla být důsledně prováděna, aby bylo zajištěno, že celá země bude překypovat atmosférou zvýšeného politického nadšení v přípravě sedmého sjezdu strany.

Jednomyslná jednota je skvělým základem a vždy vítěznou zbraní revoluce čučche. Stranické organizace by měly shromáždit široké části mas těsně kolem strany a zahájit intenzivní boj mezi funkcionáři proti všem praktikám zneužívání moci, byrokratismu a korupci, které nahlodávají a podkopávají naši jednomyslnou jednotu.

Lidová armáda by se měla dále rozvíjet jako revoluční armáda strany. Důstojníci a mužstvo korejských lidových sil vnitřní bezpečnosti by měli rozbít v zárodku manévry třídních nepřátel a nepřátelských elementů k poškození vedení revoluce, naší socialistické soustavy a životů a majetku našeho lidu. Členové Dělnicko-rolnické rudé gardy a Mladé rudé gardy by měli posílit boj a politická školení a plně se připravit na obranu svých obcí. Kim Čong Un vyzval i k rozvoji muničního odvětví.

Měli bychom zajistit našemu lidu nejvyšší kvalitu civilizace na nejvyšší úrovni, dodal a volal po radikálním zlepšení vzdělávání v novém století, výchově talentovaných pracovníků, znalých, morálně zdravých a fyzicky silných. Vyslovil požadavek zlepšení léčby a prevence, jak to požaduje socialistický veřejný zdravotní systém, za účelem ochrany života lidu a podpory jeho zdraví. Celá země by měla hořet nadšením pro sport a radikálně rozvíjet specializované sportovní techniky k vytváření nových zázraků hrdinné Koreje v mezinárodních hrách. Sektor umění a literatury by měl začít produkovat větší množství současných mistrovských děl, která zažehnou v srdcích všech vojáků a lidu nadšení pro revoluci a boj.

Měli bychom nastolit disciplínu s ohledem na morální etiku. Hrdinná dělnická třída Kim Ir Sena a Kim Čong Ila, jak se sluší na ústřední jednotku revoluce čučche, by měla pozvednout pochodeň nového velkého revolučního vzestupu budování ekonomického gigantu. Pracovníci v zemědělství by se měli snažit přinést obrat v zemědělské výrobě. Intelektuálové by měli podporovat budování prosperující země prostřednictvím skvělých vědeckých a technologických úspěchů, jak to vyžaduje éra znalostní ekonomiky, a stát se vůdci a vlajkonoši při otevírání rozkvětu civilizace věku Strany práce.

Funkcionáři by měli inspirovat masy a vést je revolučním a vědeckým způsobem. Měli by se také stát skutečnými služebníky lidu a vedoucími pracovníky revoluce, kteří přijímají nesobecké, oddané úsilí pro dobro lidu.

Naším cílem je čučchisticky orientovaná socialistická moc. A síla socialismu není ničím jiným než silou kolektivismu. Všechna odvětví a všechny jednotky by měly přikládat prvořadý význam zájmům státu, strany a revoluce, představit úspěchy a zkušenosti získané předními jednotkami a dělat mílové kroky v plamenech kolektivistické soutěže.

Princip upřednostnění samostatného rozvoje by měl být zachován při budování prosperující socialistické země. Uctívání velkých zemí a závislost na zahraničních silách je cestou k národnímu krachu, samostatný rozvoj je však cestou k udržení důstojnosti naší země a našeho národa a dláždí širokou cestu revoluci a výstavbě. S láskou, důvěrou, důstojností a hrdostí na vše vlastní bychom měli dosáhnout velkého procesu budování prosperujícího národa a uskutečnit krásné sny a ideály lidu bezpodmínečně vlastním úsilím, technologií a zdroji.

Národní sjednocení je nejnaléhavějším a životním úkolem, kterému národ čelí. V loňském roce, oslavujícím 70. výročí národního osvobození, jsme vyzvali všechny krajany, aby spojili své úsilí s cílem otevřít širokou cestu k samostatnému znovusjednocení a usilovali o jeho realizaci. Nicméně, síly proti znovusjednocení, které netouží po lepších vnitrokorejských vztazích, spustily šílenství k uskutečnění svých válečných plánů a dokonce vytvořily krátkou přestřelku, způsobující vážné obavy v tuzemsku i zahraničí. Jihokorejské úřady se veřejně snažily uskutečnit svůj cíl „změny režimu“ v naší zemi a jednostranného „sjednocení systémů“ proti trendu vnitrokorejského dialogu a zmírnění napětí a rozdmýchaly nedůvěru a konfrontaci mezi severem a jihem.

V letošním roce bychom se měli držet hesla „Zmařme snahy vnitřních i vnějších sil proti znovusjednocení a uveďme novou éru samostatného znovusjednocení!“ a důrazněji tlačit na národní hnutí znovusjednocení. Měli bychom odmítnout zahraniční intervenci a řešit otázky vnitrokorejských vztahů a národního sjednocení samostatně v souladu s úsilím a požadavky národa.

Není to nikdo jiný než vnější síly, kdo rozděluje náš národ a není to také nikdo jiný než Spojené státy a jejich přívrženci, kdo brání znovusjednocení naší země. Bez ohledu na to, jihokorejské orgány lpí na pomlouvačné kampani proti krajanům na základě tajné dohody s vnějšími silami, cestujíce po cizích zemích, žádajíce je o řešení vnitřních otázek našeho národa, otázky jeho znovusjednocení. To je zrada země a národa, která vkládá osud národa v milost a nemilost vnějších sil a prodává jeho zájmy.

Dnes se poloostrov stal nejžhavějším místem na světě a ohniskem jaderné války z důvodu agresivní strategie USA pro nadvládu Asii a jejich bezohledných manévrů pro válku proti KLDR. Váleční maniaci USA a jižní Koreje vedou rozsáhlá vojenská cvičení zaměřená na jadernou válku proti KLDR, ta prohlubují kritickou situaci na Korejském poloostrově a stavějí vážné překážky do cesty zlepšení mezikorejských vztahů. Loňská srpnová pohotovost ukázala, že dokonce bezvýznamný, náhodný konflikt mezi severem a jihem může zažehnout válku a eskalovat do všeobjímající války.

Severoamerické a jihokorejské orgány musí zrušit svá extrémně nebezpečná agresivní válečná cvičení a zastavit činy vojenských provokací, které zhoršují napětí na Korejském poloostrově. Naším konzistentním stanoviskem je trpělivé úsilí o mír na poloostrově a bezpečnost v tomto regionu. Nicméně pokud se agresoři odváží nás vyprovokovat, i když jen v nepatrné míře, nikdy to nebudeme tolerovat, ale rozhodně zareagujeme nemilosrdnou posvátnou spravedlivou válkou, velkou válkou za národní znovusjednocení.

Povedeme otevřené diskuze o otázce znovusjednocení s kýmkoli, kdo opravdu touží po národním usmíření a jednotě, míru a znovusjednocení.

Všechen korejský lid na severu, na jihu a v zahraničí rozdrtí všechny problémy a obstrukce ze strany sil proti znovusjednocení uvnitř i vně země a vybuduje důstojnou a prosperující znovusjednocenou Koreu pod praporem národní samostatnosti.

Spojené státy pokračují v ignorování našich požadavků na nahrazení smlouvy o příměří mírovým paktem pro odstranění nebezpečí války, zmírnění napětí a vytvoření klidného prostředí na Korejském poloostrově. Namísto toho se drží své anachronické politiky nepřátelské vůči KLDR, eskalace napětí a ponoukají své vazalské síly k inscenování vydírání země „lidskými právy“. Nicméně, žádná spiknutí a plány nepřítele nemohou zlomit nezdolnou vůli našich vojáků a lidu k pevné obraně a dodávání lesku našemu stylu socialismu zaměřeného na lid, základu jejich šťastného života.

Výzvy nepřátelských sil nepřetržitě pokračují a situace je tak napjatá jako vždy, ale budeme vždy postupovat na cestě nezávislosti, songunu a socialismu pod vlajícím rudým praporem revoluce a vyvineme veškeré úsilí k zajištění míru a bezpečnosti na Korejském poloostrově a ve zbytku světa.

Strana a vláda naší republiky dále posílí solidaritu s národy celého světa, které čelí agresi a válce, nadvládě a podřízenosti a bude rozvíjet vztahy přátelství a spolupráce se všemi zeměmi, které respektují naši národní suverenitu a jsou k nám přátelské.

Proces socialismu orientovaného v duchu čučche je stále vítězný. Usilujme všichni o konečné vítězství revoluce, plni důvěry ve vítězství a optimismu.

Pozdraviv nadějemi naplněný nový rok, popřál maršál Kim Čong Un pevné zdraví a štěstí lidu celé země.

 

Dle anglického znění projevu vydaného Korejskou ústřední tiskovou agenturou (KCNA, http://www.kcna.kp) zpracoval Leopold Vejr